Sökning: "läromedelsuppgifter"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet läromedelsuppgifter.

 1. 1. Kan läromedelsuppgifter bråka? : En empirisk studie om elever kan ges möjlighet till förståelse i analoga läromedelsuppgifter vid addition och subtraktion av bråk med gemensam nämnare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Fanny Andersson; Evelina Clason; [2020]
  Nyckelord :Abstrakt nivå; analoga läromedel; bråk; bråkräkning; fallgrop; laborativa material; semiabstrakt nivå; semikonkret nivå; konkret nivå.;

  Sammanfattning : Analoga läromedel används av många lärare, men hur påverkas elevernas förståelse gällande addition och subtraktion av bråk med gemensam nämnare beroende på vilket val av analogt läromedel lärare arbetar med? Genom en empirisk undersökning kommer två analoga läromedel granskas med syfte att undersöka hur utvalda uppgifter kan skapa förståelse hos elever vid beräkning av det matematiska området. Syftet är även att tydliggöra hur val mellan dessa läromedel skulle kunna påverka elevernas förståelse för det matematiska området. LÄS MER

 2. 2. Läromedlens spegling av styrdokumenten : En kvalitativ textanalys om lyrikuppgifters koppling till styrdokumenten för Svenska som andraspråk 1.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Angelica Wadström; [2019]
  Nyckelord :Läromedel; Lyrik; Svenska som andraspråk; Styrdokument; Språkutveckling;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att studera kopplingen mellan läromedelsuppgifter och skolverkets styrdokument för svenska som andraspråk 1. Det finns pågående diskussioner om läromedlens relevans och deras koppling till styrdokumenten, vilket gör det viktigt för lärare att aktivt granska och vara noga i sina val av läromedel (Ammert 2011a). LÄS MER

 3. 3. Gör alla uppgifter i boken! : Språkinlärning eller slöseri med tid - hur avgör läraren det?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Katarina Jadinge; [2018]
  Nyckelord :språkläromedel; läromedelsuppgifter; svenska för invandrare; språkinlärningsprinciper; läromedelsanalys;

  Sammanfattning : I studien undersöktes en metod för analys och utvärdering av språkläromedelsuppgifter med stöd av språkinlärningsprinciper. Forskningsfrågan var om metoden kunde vara till hjälp för lärare i valet av läromedel för vuxna elever på svenska för invandrare kurs D. LÄS MER