Sökning: "läromiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet läromiljö.

 1. 1. Participatory design of a 3D-printed furniture concept for learning spaces : A study of large-scale additive manufacturing opportunities and limitations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Herman Lundgren; [2021]
  Nyckelord :large-scale additive manufacturing; furniture development; semiotics; sustainability; co-design; learning environments; design thinking; storskalig additiv tillverkning; möbelformgivning; semiotik; hållbarhet; co-design; läromiljö; design thinking;

  Sammanfattning : Today, learning spaces are stuck in the industrial age with rows of desks and chairs. Differentiated teaching and personalised learning are not effective in traditional learning spaces and should focus on creating future classrooms (Kariippanon, 2017). LÄS MER

 2. 2. KAN RECEPTEN LÄSAS OCH TOLKAS AV ALLA ELEVER? : Observationsstudie inom hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Madeleine Rönnholm; Patricia Schooner; [2021]
  Nyckelord :Reading difficulties; recepies; dyslexia; Swedish as a second language; language disorder; Lässvårighet; recept; dyslexi; svenska som andraspråk; språkstörning;

  Sammanfattning : Bakgrund Elever med lässvårigheter har rätt till en anpassad läromiljö för att utvecklas utifrån egna förutsättningar, så att de kan nå sina mål i alla ämnen. Läroboken Hem- och konsumentkunskap åk 7-9, finns som inläst material men eftersom det är svårt att ha en dator i ett kök, ber oftast elever med lässvårighet en klasskamrat att läsa upp receptet. LÄS MER

 3. 3. När min bild inte ser ut som din  : En studie kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Mujdeh Hedlund; [2019]
  Nyckelord :Interkulturellt förhållningssätt; kultur; pedagogik; ömsesidig; interaktion.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och belysa tre lärares syn på interkulturellt perspektiv i skolan med fokus på bildämnet, samt ge en bredare inblick i deras erfarenheter om ämnet i fråga. Studiens frågeställningar handlar om hur de tillfrågade bildlärarna resonerar kring interkulturellt perspektiv inom bildämnet och hur de anser att en inkluderande läromiljö kan skapas för elever som har en annan kulturell bakgrund. LÄS MER

 4. 4. Tecknade serier i klassrummet : Elevers attityd till serier i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Theréz Lindstedt Önneskog; [2019]
  Nyckelord :Tecknade serier; grundskola; comic literacy; manga;

  Sammanfattning : Tecknade serier är en del av litteraturen som funnits under många år men som haft en svår och komplicerad resa genom årens gång. Redan på 1950-talet fick tecknade serier en negativ stämpel som det lever kvar spår av än idag. LÄS MER

 5. 5. Musik för språkutveckling : En studie om vikten av didaktiskt arbete med musik i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ludvig Marklund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa kunskapen om förskollärares uppfattning om musik som didaktiskt verktyg i förskolan, med fokus på att stimulera språkutvecklingen hos barn. Frågeställningarna var riktade emot hur förskollärare uppfattar att de arbetar med musik som ett didaktiskt verktyg i förskolan med inriktning på språkutveckling och vilka faktorer som kan komma att påverka musikens roll som didaktiskt verktyg för språkstimulering. LÄS MER