Sökning: "läroplan i norge"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden läroplan i norge.

 1. 1. Att stöta på hinder i religionsundervisning : En litteraturstudie om problematik och förbättringsförslag för lärare och lärarstudenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Andersson; Emma Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; problematik; religion; religionsundervisning;

  Sammanfattning : Mångkulturella samhället växer större och större i Sverige och detta medför att lärare i skolor behöver anpassa sig efter elevers olika religiösa bakgrunder. En utmaning kan vara att undervisa religionskunskap i en mångkulturell klass. Denna litteraturstudie har undersökt lärares och lärarstudenters problematik i religionsundervisning. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares syn på naturvetenskap och teknik inom svensk och norsk förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Vicki Berg; [2013]
  Nyckelord :förskola; pedagogik; naturvetenskap; teknik; lek; lärande; arbetssätt; förhållningssätt; förskolans läroplan;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur några svenska och en norsk förskollärare förhåller sig till och arbetar med naturvetenskap och teknik i förskolan. Frågor som undersöks är; vilket förhållningssätt har de intervjuade förskollärarna själva till naturvetenskap och teknik, hur är de intervjuade förskollärarnas inställning till naturvetenskap och teknik i förskolan och hur arbetar man med detta i det dagliga arbete samt hur uttrycker sig de intervjuade förskollärarna om de läroplansmål som finns kring naturvetenskap och teknik. LÄS MER

 3. 3. Estetiska läroprocesser i de svenska och norska läroplanerna för förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Sjöholm; [2012]
  Nyckelord :Norge; Sverige; Förskola; Läroplan; Estetiskt lärande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på normalitet och avvikelse i förskolan – en jämförelse mellan de nordiska länderna Sverige och Norge

  C-uppsats,

  Författare :Jennie Axelsson; [2011]
  Nyckelord :Normalitet; avvikelse; pedagoger i förskolan; jämf;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om och hur synen på normalitet och avvikelse skiljer sig åt mellanverksamma förskollärare i Sverige och Norge. Dessutom är avsikten att undersöka huruvida förskolan sominstitution skapar och upprätthåller synen på vilket beteende som anses som normalt och vilket beteende somanses som avvikande hos barnen. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers inställning till matematik i förskolan - En jämförande studie mellan förskolor i Norge och Sverige

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Linnéa Eriksson; Louise Johansson; [2009]
  Nyckelord :Matematik; pedagogers inställning; jämförelse nors;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med vår studie är att vi vill lyfta fram pedagogers utsagor om sitt eget förhållningssätt till matematik påtvå förskolor i Norge och två förskolor i Sverige och ta reda på om det finns några likheter respektive skillnader ideras inställning till matematik. Vi vill även lyfta fram vilka likheter respektive skillnader det finns mellan dennorska och den svenska läroplanen för förskolan. LÄS MER