Sökning: "läroplanens intentioner förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden läroplanens intentioner förskola.

 1. 1. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. När använde du ditt musikaliska språk senast? : Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Musik; Kreativitet; Producera; Reproducera; Språk; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. LÄS MER

 3. 3. Mångkultur i förskolan : En studie med fokus på förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Malin Berglund; Martina Lagergren; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Mångkultur; Förskollärares förhållningssätt; Kultur; Relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar begreppet mångkultur samt hur de förhåller sig relationellt till lärandeobjektet. Studiens forskningsfrågor är: Hur tolkar förskollärare begreppet mångkultur? Vilken betydelse anser förskollärare att det relationella arbetet har för deras intentioner gällande mångkultur i förskolan? Vi har utgått från kvalitativ metod i form av intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Förskola, stress och didaktiska val : En enkätundersökning av förskollärares upplevelser av stressens närvaro i det dagliga arbetet

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sjögren; [2018]
  Nyckelord :barngruppsstorlek; didaktik; förskola; förskollärare; läroplan; pedagoger; stress;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar förskollärares upplevda stress och hur denna stress eventuellt påverkar de didaktiska valen i förhållande till läroplanens intentioner. Stress i förskolan är ett väl diskuterat ämne via nyhetssammanhang, sociala medier och det är ett problem som kommer växa sig allt större om vi inte gör något åt det. LÄS MER

 5. 5. Naturvetenskap i förskolan: En studie av några förskollärares upplevelser av naturvetenskap i förskolan ur ett implementeringsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alma Camo; Louise Bonthron Engstrand; [2015]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; förändringsarbete; implementering; läroplan; läroplansteori; naturvetenskap; närbyråkrat;

  Sammanfattning : Den reviderade läroplanen för förskolan trädde i kraft 2011. Vi har i denna studie intervjuat förskollärarna om hur de har upplevt läroplanens reviderade mål i naturvetenskap samt hur de relaterar dessa mål till verksamheten. Vi valde att göra en kvalitativ undersökning där vi intervjuade fem förskollärare. LÄS MER