Sökning: "läroplanens intentioner förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden läroplanens intentioner förskola.

 1. 1. Förskollärarnas upplevelser av att arbeta med stora barngrupper : Pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Sandra Miller; Rebecca Swén; [2020]
  Nyckelord :preschool teacher; preschool; enviroment; individual learning; child group size; Förskollärare; förskola; miljö; individuellt lärande; barngruppens storlek;

  Sammanfattning : Alla barn som går på förskola har rätt att delta på lika villkor och ha samma rättigheter enligt Barnkonventionen och i alla åtgärder som görs ska barns bästa komma i första hand. Under de senaste 30 åren har barngrupperna blivit större och utbildade personal saknas för att möta behovet. LÄS MER

 2. 2. ”Barn vill ju röra på sig, det spritter ju i kroppen liksom” : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Annie Helge; Madeleine Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; curriculum; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; läroplanen;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra förskollärares beskrivningar av arbetet med fysisk aktivitet i förskolan utifrån läroplanens intentioner. Tillhörande frågeställningar tar upp på vilket sätt förskollärare beskriver att de genomför arbetet med fysisk aktivitet samt vilka möjligheter och hinder förskollärarna beskriver som påverkansfaktorer i arbetet med fysisk aktivitet. LÄS MER

 3. 3. Flickor, pojkar och paddor! : En kvalitativ studie om könsnormer i digitala applikationer i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Christine Larsson; [2020]
  Nyckelord :Gender; digital application; norms; preschool; Genus; digital applikation; normer; förskola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur könsnormer kommer i uttryck i digitala appar som används av barn i förskolan. Studien är en kvalitativ som granskat nio digitala appar som används av barn i förskolan. LÄS MER

 4. 4. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 5. 5. När använde du ditt musikaliska språk senast? : Ett utvecklingsarbete med syfte att beskriva undervisning i musikaliskt språk.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Mattias Bergdahl; [2019]
  Nyckelord :Musik; Kreativitet; Producera; Reproducera; Språk; Fantasi;

  Sammanfattning : Syftet med utvecklingsarbetet är att ge verksamma pedagoger ytterligare verktyg att arbeta med barn och tidig musikutveckling genom att uppmärksamma aspekter och faktorer som spelar en viktig roll. När jag, utifrån läroplanens intentioner om barns delaktighet och kreativitet, har observerat verksamheten på en förskola och jämfört med de resultat som andras forskning visat har en paradox blivit synlig. LÄS MER