Sökning: "läroplaner i historiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden läroplaner i historiskt perspektiv.

 1. 1. Döva och hörselskadade elever somsamhällsmedborgare -en historisk jämförelse av läroplanen för grundskolan1969 och 1980

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats kommer två läroplaner att undersökas, läroplanen för grundskolan 1969 och1980. Uppsatsen jämför dessa läroplaner ur ett historiskt perspektiv med fokus på deras sättatt skriva om språk och den förväntade utvecklingen av de döva och hörselskadade elevernasspråkliga färdigheter. LÄS MER

 2. 2. Genusanalys av fyra läroböcker i historia under Lpf 94 och Gy 11 : En analys med särskilt fokus på läroböckernas skildring om tiden efter 1945

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2021]
  Nyckelord :genusanalys; läroböcker; Lpf 94; Gy 11; genusanalys av läroböcker; analys av läroböcker; genus;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how four history textbooks depict gender by focusing on the textbooks’ descriptions on the historical events after 1945. These four textbooks were all published under the 1994 or 2011 curriculum, which both mentions the importance of education to promote equality and equal opportunity for all students. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : Vägen till fakta- och färdighetskunskaper ur kognitionspsykologiskt perspektiv

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Svetlana Villnersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsminne; bearbetning; faktakunskaper; färdigheter; förskola; kognitivt lärande; läroplansteori; långtidsminne; undervisning;

  Sammanfattning : Undervisningsbegreppet infördes inom förskolan i lagform 2010, och i styrdokumentet från 2018 betonas att undervisningen ska utveckla fakta- och färdighetskunskap. Detta upplevdes av verksamheten som något nytt som man inte hade arbetat med tidigare. LÄS MER

 4. 4. ”Så länge politiker och journalister säger ”dagis” kan inte vår status höjas” : En intervjustudie med rektorer i förskolan om professionens förändrade yrkestitel

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therése Hultman; [2021]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; rektor; skolledarskap; pedagogiskt ledarskap; funktionellt delat ledarskap; Foucault;

  Sammanfattning : Syftet med aktuell studie är att undersöka vad den ändrade titeln från förskolechef tillrektor kan innebäraför yrkesuppdraget. I studien undersökshur yrkesuppdragethar definierats i läroplaner och styrdokument genom åren för att få en fördjupad förståelse för hur yrkesuppdragethar skrivits fram. LÄS MER

 5. 5. Samisk religion i svenska läroplaner : En jämförande studie om hur religionsämnet förändrats över tid med fokus på samisk religion och kultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alina Hinas; [2020]
  Nyckelord :Samer; minoritet; urfolk; läroplan; kursplan; religionskunskap; undervisning; skola.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka samers framställning inom religionsämnet i svenska läroplaner inom grundskola och gymnasieskola. Frågorna som legat till grund för undersökningen har varit under vilka år läroplanerna har förändrats och hur religionsämnet har förändrats. LÄS MER