Sökning: "läroplansanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet läroplansanalys.

 1. 1. Hållbar utveckling : En kvalitativ studie angående relationerna mellan de tre dimensionerna inom hållbar utveckling, utifrån läroplansanalys, läromedelsanalys samt enkätanalys i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Sydén; Kajsa Lönnerholm; [2019]
  Nyckelord :education for sustainable development; early childhood education; Hållbar utveckling grundskolan åk3;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Kollektivism eller individualism i skolan? : En läroplansanalys på LGY70, LPF94 och LGY11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Fredric Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Läroplan; LGY11; LPF94; LGY70; Skola; Kollektivism; Individualism;

  Sammanfattning : This essay will address whether the school has gone from being a collectivist-oriented to anindividualist-oriented school. By studying the curricula LGY70, LPF94 and LGY11 for uppersecondary school and studying how the concept group expresses itself in the different curricula. LÄS MER

 3. 3. Vår historias betydelse : En diskursanalys av sameskolans och svensk grundskolas arbete med identitetsskapande i historieämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Edlund; [2019]
  Nyckelord :Identitet; historiedidaktik; sameskolan; grundskolan; minoritet; mångkulturalitet; läroplansanalys;

  Sammanfattning : Within the educational system you will experience students from different cultures, thus the question was asked: what are the expectations on you as a teacher when working with the students’ process of a positive identity view? The essay has examined how elementary school and the sami school work with identity in school and in history class. The investigation has been executed through Critical Doscourse Analysis (CDA) on the source material Syllabi and course plan for history subject for elementary school and sami school fråm 1994 and 2011, and syllabus for sami school from 1996. LÄS MER

 4. 4. Gruppering av elever : En textanalys av föreställningar om gruppering i Lgr62 och Lgr11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Sjöblom; [2019]
  Nyckelord :didaktik; grundskolan; läroplansanalys; hermeneutik; gruppering;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker två svenska läroplaner, Lgr62 och Lgr11. Undersökningen svarar på hurdana föreställningar de två läroplanernas övergripande delar förmedlar om gruppering utöver årskursbunden klass, och hur föreställningarna förhåller sig till tre teoretiska utgångspunkter i Vygotskys teorier. LÄS MER

 5. 5. I jakten på…? : En (ämnes)didaktisk läroplansanalys – förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme inom förskolans utbildningsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carolina Karlsson; Emma Bard; [2018]
  Nyckelord :Pedagogical content knowledge; läroplansanalys; läroplaner för förskolan; förskollärarens handlings- och tolkningsutrymme; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka vilka tolknings- och handlingsutrymme förskolans styrdokument ger förskollärare, i relation till förskolans uppdrag samt de nationella målen och riktlinjerna i läroplanstexterna och hur detta har förändrats över tid. Teoretiskt perspektiv för studien är läroplansteori samt metodval är en mixad metod mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER