Sökning: "läroplanskoder"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet läroplanskoder.

 1. 1. Rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär och betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karzan Perdawidi; [2023-01-26]
  Nyckelord :estetiska ämnen; rektorer; lärare; karaktär; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka de estetiska ämnenas roll och funktion i grundskolans undervisning utifrån rektorers och lärares beskrivningar om de estetiska ämnenas karaktär samt betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. Studiens frågeställningar är dels hur rektorer respektive lärare beskriver de estetiska ämnenas karaktär samt vilka beskrivningar rektorer respektive lärare i grundskolans estetiska ämnen har om ämnenas betydelse för elevers lärandeprocess och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Undervisning på bekostnad av omsorg? : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Alicia Bertilsson; [2022]
  Nyckelord :Svenska; omsorg; omsorgsbegreppet; undervisning; undervisningsbegreppet; läroplanskoder;

  Sammanfattning : Förskolan fick sin första läroplan samma år som förskolan övergick från att tillhöra socialdepartementet och i stället tillhöra utbildningsdepartementet. Efter den första läroplanen har den senare reviderats och skrivits om vid ett antal tillfällen. LÄS MER

 3. 3. "Vi ska ju inte bedöma, men nog fasiken är vi där och pillar i skiten iallafall" : - en kvalitativ studie av förskollärares syn på undervisning, uppföljning och utvärdering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emily Waldén; Elsoudi Maria; [2021]
  Nyckelord :läroplanskoder; läroplansteori; ramfaktorer; undervisning; bedömning; systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uppfattar och menar att de hanterar direktiv för undervisning i Lpfö18. Vilka spår av förskolans tradition går att se i förskollärarnas förståelse av begreppet undervisning? Hur uppfattar förskollärarna sitt uppdrag och sin yrkesroll i förhållande till undervisning? Hur ser förskollärarna på sitt arbete med utvärdering av undervisning? Åtta yrkesverksamma förskollärare intervjuades om detta. LÄS MER

 4. 4. Att lära sig rätt kunskap och rätt värderingar : Om läroplanskoder i grundskolan 1962-2011

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Klas Fredrik Andersen Wigren; Patrik Wahlund; [2020]
  Nyckelord :Läroplansteori; läroplanskod; utbildningshistoria;

  Sammanfattning : Forskningsöversikten är till huvudsak ett litteraturstudium som spänner över perioden 1962-2011 och syftar till att frilägga den värdegrund på vilka läroplanerna vilar. Studiet innefattar en genomgång av de huvudsakliga källorna som berör ämnet läroplan och läroplanskod i form av artiklar och avhandlingar. LÄS MER

 5. 5. Barns inflytande : En studie av pedagogers erfarenheter av att möjliggöra barns inflytande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Katarina Hamberg; Ann-Charlotte Yvermark; [2020]
  Nyckelord :barns inflytande; begrepp; demokratiuppdrag; förskola; läroplansmål; pedagogers erfarenheter; pedagogers förhållningssätt;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien var att undersöka och beskriva pedagogers erfarenheter av att tolka och realisera läroplansmålen, vad gäller alla barns inflytande i förskolan.  Läroplanen för förskolan säger att barn har rätt att få känna delaktighet och få utöva reellt inflytande över sin vardag (Skolverket, 2018). LÄS MER