Sökning: "läroplanskoder"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet läroplanskoder.

 1. 1. Två länders läroplaner : En jämförelse av Englands och Sveriges läroplaner för barn i förskoleålder med inriktning på värdegrund, mål och utvärdering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Emma Olsson Röst; [2019]
  Nyckelord :Curriculum; curriculum theory; early years education; England; Sweden; England; förskola; läroplan; läroplansteori; Sverige;

  Sammanfattning : I detta examensarbete presenteras en jämförelse av läroplaner i England och Sverige för barn upp till fem års ålder. Denna jämförelse görs för att kunna se skillnader mellan de olika läroplanernas innehåll för att besvara frågorna; Hur skiljer sig innehållet mellan Englands och Sveriges läroplan för barn i förskoleålder? Leder skillnaderna i läroplanernas innehåll till att de har olika läroplanskoder? Examensarbetet inleds med en genomgång av läroplansteori och en presentation av hur Englands Early Years Foundation Stage framework och Sveriges Läroplan för förskolan 2018 växt fram. LÄS MER

 2. 2. De ser inte syftet med undervisninge : En religionsdidaktisk studie kring gymnasieelevers intresse för religionskunskapsämnet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Tommy Sandin; Viktor Sekulic; [2019]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; elevintresse; lärare; engagemang; undervisning; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elevintresse kan se ut inom ämnet religionskunskap och om detta intresse skiljer sig mellan teoretiska kontra praktiska gymnasieprogram samt hur man som lärare kan arbeta med att engagera elever i klassrummet. Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: Hur ser intresset ut hos elever för ämnet religionskunskap? Finns det någon skillnad i elevers intresse för ämnet religionskunskap mellan teoretiska och praktiska program i gymnasieskolan? Vad kan man som lärare göra för att öka elevers engagemang för ämnet religionskunskap? Anledningen bakom uppsatsens syfte är ett till synes bristande intresse hos elever för religionskunskap vilket visas genom tidigare forskning och pågående diskussioner som berör ämnet. LÄS MER

 3. 3. Mellan klassrummet och läroplanen - En kvalitativ studie om sociologiundervisningen på gymnasieskolan utifrån styrdokument och lärarintervjuer

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Sara Wallinder; [2019]
  Nyckelord :Ramfaktorer; teorier om lärande; styrdokument; sociologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om sociologiämnet på̊ gymnasieskolan och jämföra styrdokumentens skrivningar med lärares beskrivningar av det ämnesmässiga innehållet. Centrala frågor är vilka syften med ämnet sociologi som anges i styrdokumenten, vilka syften de intervjuade sociologilärarna anger och om lärarna upplever att det finns andra faktorer som påverkar undervisningen. LÄS MER

 4. 4. Lärares attityder till undervisning i engelska i två grannländer : En jämförelse mellan gymnasielärare i Västerbotten och Österbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Alexander Fellman; Bo Nordlander; [2018]
  Nyckelord :Läroplan; Kursplan; Attityd; Läroplanskoder;

  Sammanfattning : The study aims to find differences and similarities in the English subject for upper-secondary schools in Österbotten Finland and Västerbotten Sweden in the sense of curricular differences and similarities but also teachers’ attitudes to the curriculum. To research whether there are any differences and/or similarities and to analyse the national curriculums, course plans and grading criteria, the study will be enabling the theories in curriculum theory as described by Linde and Englund. LÄS MER

 5. 5. Andraspråkselever i styrdokumenten. En jämförande analys mellan Lgr80 och Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jessica Wendel; [2018]
  Nyckelord :formuleringsarena; läroplanskoder; läroplansteori; andraspråkselever;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med uppsatsen är att jämföra de allmänna delarna från läroplanerna Lgr80 och Lgr11 för att undersöka om och hur andraspråkselever synliggörs i styrdokumenten. Delsyftet är att undersöka om och hur kursplanerna i svenska som främmande språk från Lgr80 och svenska som andraspråk i Lgr11 skiljer sig från varandra i avseende till kunskapskrav. LÄS MER