Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Dags att ta plats i katedern – en hermeneutisk studie av katederundervisningsbegreppet på en mediearena

  Master-uppsats,

  Författare :Cecilia Rådegran; [2018-10-25]
  Nyckelord :Katederundervisning; utbildningsdebatt; humankapital; bildning; hermeneutik; läroplansteori;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the concept of ’katederundervisning’ (teacher-centeredteaching) in an educational debate that took place in the Swedish daily paper DagensNyheter in 2011. 2011 was the year of a comprehensive educational reform, and thedebate in question started with an article written by then minister of education and calledout the need of more ’katederundervisning’ in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Mycket inspiration möter ojämn kompetens. En kvalitativ undersökning av tre Göteborgsskolors förutsättningar att implementera den reviderade läroplanens skrivningar om digital kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Taipale; Anna Andréasson; [2018-08-10]
  Nyckelord :Läroplan; digital kompetens; digitalisering; Bernstein; pedagogic device; läroplansteori; intervju; tematisk analys.;

  Sammanfattning : Highly inspiring with a competence deficit – A qualitative study of three schools in Göteborg and their prerequisites to implement the revised curriculum regarding digital competence.... LÄS MER

 3. 3. Multimodala inslag möter traditioner i svenskämnets läromedel för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hanna Roslund; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; gymnasieskolan; läromedel; läromedelsanalys; multimodal; studieförberedande program; svenskämnet; vidgat textbegrepp; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I denna undersökning har samtliga läromedel utgivna under perioden 2011 – 2017 för kursen Svenska 1 granskats. Studiens syfte har dels varit att kartlägga och granska hur multimodala inslag förekommer, behandlas och speglas mot traditioner i åtta utvalda tryckta läromedel för kursen Svenska 1, dels att jämföra om resultatet skiljer sig mellan läromedel som riktas till studieförberedande program respektive yrkesprogram. LÄS MER

 4. 4. Geografi - ämnet som går över alla gränser : En studie om mellanstadieelevers geografiska resonemang och kartkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Hjalmarsson; Anna Ovsiannikov; [2018]
  Nyckelord :Geografiskt resonemang; kartkunskaper; selektiva traditioner; geografiundervisningens typologier;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt geografikunskaper hos elever i årskurs 6 i Uppsala kommun med avseende på deras förmåga att föra geografiska resonemang samt avläsa en karta. Studiens teoretiska ramverk utgörs av läroplansteori, selektiva traditioner inom geografiämnet, geografiundervisningens typologier samt olika nivåer av geografiskt resonemang. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med IKT på förskolan : Förskollärares tolkning av läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kalle Franzén; Andreas Isaksson; [2018]
  Nyckelord :IKT; digital teknik; läroplanen; lpfö98; läroplansteori; Von Wright; intervjuer; förskollärare; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på hur förskollärare tolkar och omsätter de läroplansmål som kan kopplas till IKT, där barnenska få tillfälle att kunna utveckla sin förmåga att urskilja samt utforska digital teknik. Studiens frågeställningar är:Hur beskriver förskollärare att de arbetar med IKT i förskolans verksamhet? och Vilka begränsningar beskriverförskollärarna att det finns i deras användning av digital teknik på förskolan? Uppsatsens teoretiska utgångspunktär läroplansteori med Von Wrights determinanter som analysmetod. LÄS MER