Sökning: "läroplansteori"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet läroplansteori.

 1. 1. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 2. 2. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER

 3. 3. "Styrdokumenten är för 'luddiga' för att uppnå en likvärdig bedömning" : En kvalitativ studie om hur lärare i ämnet idrott och hälsa arbetar med en likvärdig bedömning i rörelse till musik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Björn Kullberg; [2021]
  Nyckelord :Likvärdig bedömning; likvärdig undervisning; värdeord; rörelse till musik samt dans; läroplansteori; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få en fördjupad förståelse hur lärare i ämnet idrott och hälsa på grundskolan arbetar för att uppnå en likvärdig bedömning i området rörelse till musik. Målet var också att se vad lärarna anser är likvärdig bedömning och hur de tolkar värdeorden i området. LÄS MER

 4. 4. ”Väldigt likt fritids skulle jag vilja säga faktiskt” : En intervjustudie om församlings- och fritidspedagogers syn på Svenska kyrkans roll i fritidshem och en gemensam pedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Carlsson; Andrea Boktor; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Svenska kyrkan; samverkan; värdegrund; kulturarv; pedagogik; läroplansteori; governmentality;

  Sammanfattning : I denna studie intervjuas fritidspedagoger och församlingspedagoger för att undersöka deras syn på och arbete med frågor kopplade till kristendom, samt hur de ser på en samverkan mellan fritidshem och Svenska kyrkan. Resultatet visar på att både fritidspedagoger och församlingspedagoger arbetar med att komplettera skolan genom praktisk undervisning. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ textanalys av fritidshemmetsverksamhetsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Björkman; Lessner Aline; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; textanalys; verksamhetsplan; läroplansteori; formuleringsarenan; transformeringsarenan; språk; kommunikation; inflytande; delaktighet; social utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att genom en kvalitativ textanalys undersöka hur studiens huvudområden, inflytande och delaktighet, social utveckling, språk och kommunikation beskrivs och formuleras i utvalda fritidshems verksamhetsplaner. Studien anknyter till barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020. LÄS MER