Sökning: "läroplansteorier"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet läroplansteorier.

 1. 1. Islam, musik och svensk skola

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Niklas Hidmark; [2020]
  Nyckelord :islam; muslimer; musik; läroplan; haram;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur musiklärare resonerar kring islam och musik i den svenska grundskolan. Forskningsfrågorna är kopplade till hur olika synsätt på musik inom islam visar sig för grundskolans musiklärare, vilka konsekvenser det kan få samt förhållande till läroplanen. LÄS MER

 2. 2. Prioriteringar vid tillsättningar av förstelärare : reformens betydelse vid skolförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ulrika Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Institutionell organisation; Karriärreform; Läroplan; Transformering;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka prioriteringar som kommunala rektorer i grundskolan gör vid tillsättningar av förstelärare. Detta för att förstå hur rektorer tolkar läroplanen och därigenom agerar för en ökad måluppfyllelse i skolan. LÄS MER

 3. 3. Hälsa i ämnet idrott och hälsa.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olivia Kolo; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa arbetar för att få fram hälsoaspekten i sin undervisning, hur den tillämpas och om det finns hinder för att undervisa i hälsa.Syfte/ FrågeställningarHur ser Idrott och hälsa läraren på hälsoperspektivet och vilka faktorer kan påverka undervisningen?MetodUndersökningen genomförs med hjälp av kvalitativa intervjuer med 6 lärare i Idrott och hälsa verksamma på fyra grundskolor i Stockholmsomårdet. LÄS MER

 4. 4. "Att vara motpol till matmyter" : en undersökning av lärares syn på undervisning om kosthållning i hälsosyfte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sebastian Johansson; Fredrik Ström; [2014]
  Nyckelord :kost; hälsa; undervisning; näringslära; kosthållning; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att skapa en tydligare bild av hur lärare ser på, samt arbetar med, frågor rörande kost och hälsa i skolan. Följande frågeställningar formulerades; Vad har fem lärare i ämnet idrott och hälsa för åsikter om undervisning av kosthållning i syfte att utbilda elever i hälsofrågor? Hur undervisar fem lärare i ämnet idrott och hälsa om kosthållning i ett hälsoperspektiv? Samt hur bedömer och betygsätter fem lärare i ämnet idrott och hälsa elevernas kunskaper i kosthållning och hälsa?Studien är av kvalitativ karaktär då undersökningen gjorts med intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Slöjd ur ett politiskt perspektiv – En granskning av slöjdens kursplaner

  C-uppsats,

  Författare :Isabelle Wester; Emma Brattgård; [2011]
  Nyckelord :Slöjd; Kursplaner; Utbildningspolitik; Läroplanste;

  Sammanfattning : Med anledning av de nya styrdokumenten för grundskolan, Lgr11, som kommer att träda i kraft höstterminen 011 harvi gjort en studie av kursplanerna för ämnet slöjd. Utgångspunkten är Kajsa Borgs bok ”Slöjdämnet i förändring”, vilketär en redogörelse för slöjdens kursplaner 196–1994. LÄS MER