Sökning: "lärostilar undervisning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lärostilar undervisning.

 1. 1. Lärande och SFI, en tvärdisciplinär studie som relaterar SFI-lärares uppfattningar, SFI-forskning och begreppet lärande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Carl Alexander Allwood; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; lärande; lärostilar; SFI; undervisning; sociokulturellt; perspektiv; drivkraft; innehåll; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between certain concepts of learning and some parts of the Swedish language program for immigrants (SFI). The aim of the study is to relate theories of learning to current pedagogical SFI-research, teachers’ perception of learning theories and, to investigate which learning theories teachers consider to be the most useful in their everyday tutoring. LÄS MER

 2. 2. Distansstudier – något för alla? En kvantitativ studie om elevers förutsättningar att studera på distans på gymnasienivå

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Oscar Antbring; Elisabeth Dahlén; [2015-03-16]
  Nyckelord :Distansstudier; Lärostilar; Enkät; Studieteknik;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att kartlägga vilka olika studiemetoder som mest frekvent och framgångsrikt används av distanselever. En jämförelse görs härmed med de studiemetoder som, enligt litteraturen och tidigare forskning, leder fram till lyckosamma resultat inom traditionella studier, klassrumsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Undervisa mig inte - låt mig lära!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Jessika Fredholm; [2011]
  Nyckelord :Inlärning; Inlärningsstilar; klassrumsmiljö; undervisning; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Som pedagog är det viktigt att kunna inlärningsstilar och undervisningsmetoder för att öka möjligheten för eleverna att ta till sig kunskap i skolan. Genom denna studie ämnar jag att få inblick i hur några verksamma pedagoger planerar sin undervisning utifrån deras elevers lärostilar samt vilken medvetenhet pedagogerna har om inlärningsstilar. LÄS MER