Sökning: "lärplatta."

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet lärplatta..

 1. 1. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
  Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER

 2. 2. En kvalitativ studie i förskolan om pedagogernas förhållningssätt till IKT med lärplattan som fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Christensen; Maria Evander; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; IKT; Lärplatta; Förskollärare; Förskola;

  Sammanfattning : Eftersom vi står inför en revidering av förskolans läroplan som träder i kraft den 1 juli 2019 vilket bland annat innebär att barnen ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompentens. Därför har syftet med vår studie varit att ta reda på hur pedagogernas förhållningssätt är till IKT/lärplattan i förskolan och vilka olika faktorer som påverkar användandet i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. En intervjustudie om hur ASL fungerar för elever med NPF-problematik. : Verksamma klasslärare och speciallärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Röde; [2019]
  Nyckelord :ASL; Att skriva sig till läsning; iWTR; Integrated Write to Learn; NPF; ADHD; autism; koncentrationssvårigheter; Concentration Difficulties; Attention Deficit;

  Sammanfattning : Det finns en koppling mellan NPF-problematik och Dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att läs- och skrivinlärningen kan bli extra bekymmersam för elever med NPF-problematik. Detta gör att det finns en svenskämnesdidaktisk vinst i att ta reda på hur metoder som används i läs- och skrivundervisningen fungerar ur ett NPF-perspektiv. LÄS MER

 4. 4. "Ett verktyg för barn, i nutidens samhälle" : Pedagogers föreställningar kring lärplattan i förskolan

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Nilsson; Catharina Jorius; [2019]
  Nyckelord :Förskoledidaktik; lärplatta; pedagoger; förhållningssätt; intentioner; förskolan; sociokulturell; enkät;

  Sammanfattning : Lärplattor används allt mer i förskolan och ändringar är på gång i och med den reviderade läroplanen för förskolan, vilken träder i kraft juli 2019. Avsikten med förslagen är att förbereda morgondagens medborgare för ett alltmer digitaliserat samhälle. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan i förskolan -Ett digitalt verktyg för att främja barns språkutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sandra Liljeberg; [2018]
  Nyckelord :App; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Lärplatta; Proximal utvecklingszon; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med den ökande digitaliseringen i vårt samhälle använder sig förskolor idag allt mer av digitala verktyg som hjälp för inlärning. Men det finns stora skillnader mellan förskolors användande av den nya tekniken. LÄS MER