Sökning: "lärplatta."

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet lärplatta..

 1. 1. Lärplatta i förskolan : En studie om hur förskolebarn i åldern fyra och fem år utforskar lärplattan

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christin Svensson; Cecilia Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Lärplatta; Samspel; Videoobservationer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förskollärarnas berättelser kring deras arbetssätt med digitala verktyg : Utifrån lärandeappen Polyglutt- förskola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Matea Markić; Jelena Milošević; [2019]
  Nyckelord :Språkutveckling; Digitala verktyg; Lärplatta; Pedagog; Lärmiljö; Material;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att undersöka förskollärarnas arbetssätt kring digitala verktyg i förskolans verksamhet i syfte att främja barns språkutveckling. Undersökningen använder sig av en kvalitativ metod som motsvarar småskalig forskning. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers upplevelser kring arbetet med digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cecilia Peters; Pauline Wirenborg; [2019]
  Nyckelord :applikation; digital kompetens; digitala verktyg; förskola; lärplatta;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur pedagoger beskriver integrering av digitala verktyg i förskolans verksamhet. I förskolans reviderade läroplan ges digitala verktyg mer utrymme än tidigare. Datainsamlingen har skett via semistrukturerade intervjuer där nio pedagoger intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Att läsa : En fallstudie av sex elevers läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Bodil Espander Svensson; Sophie Svensson; [2019]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsutveckling; läsning; lässvårigheter; specifika läs- och skrivsvårigheter; dyslexi; Fonologia; åtgärder;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka läsförmågan hos sex elever i lässvårigheter. Studien är en multipel fallstudie och den avser att belysa elevernas aktuella läsförmåga, vad lässvårigheterna beror på samt vilka åtgärder som vidtagits. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan som ett komplement till lärande i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter kring användningen av lärplattan i förskolan i språkutvecklingssyfte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Ljubimova; [2019]
  Nyckelord :Digitala verktyg; lärplatta; förskola; mediering; artefakt; stöttning.;

  Sammanfattning : I denna studie har vi som syfte att undersöka hur pedagoger i förskolan uppfattar användandet av lärplattan som medierande artefakt, samt om hur de använder dessa i arbetet med barns språkutveckling. För att undersöka detta har vi samlat in data genom intervjuer. LÄS MER