Sökning: "lärresurser"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet lärresurser.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Alla barn är flerspråkiga!  En intervjustudie om förskollärares uppfattningar och förutsättningar för flerspråkighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Muna Bashir Abshir; Farhio Yusuf Nur; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskollärare; Förskolan; Transspråkande; Modersmål.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärarnas förhållningssätt och förutsättning i arbetet med flerspråkighet. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med förskollärare. Intervjuerna genomfördes i två kommuner (Tierp och Husby i Stockholms kommun). LÄS MER

 3. 3. Lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Valdrina Miroci; Rina Vejseli; [2021]
  Nyckelord :kooperativt lärande; lågstadiet; lärresurser; matematik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har fokus på lärares implementering av kooperativt lärande i matematikundervisningen. Syftet med vår studie är att undersöka vilka erfarenheter lärare har av implementeringen av kooperativt lärande, vilka faktorer som påverkat implementeringen av metoden samt hur lärare uppfattar att användandet av kooperativt lärande kan påverka elevers matematiska utveckling i lågstadiet. LÄS MER

 4. 4. Vad innebär en ökad digitalisering : En aktionsstudie för hur en ökad digitaliserad undervisning upplevs av lärare och elever ifritidshemmets verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :John Hansson; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitala lärresurser; Digitalisering; Digital kompetens; Fritidshem; Inflytande; Motivation.;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att belysa hur fritidshemslärare nyttjar digitala verktyg och digitala lärresurser i fritidshemmets verksamhet och hur lärare och elever upplever och påverkas av en ökad användning. Utvecklingsarbetet bygger på en aktionsforskning som innefattas av tre olika aktioner som genomförs under en tvåveckors-period. LÄS MER

 5. 5. Digitala lärresurser i pedagogiska och specialpedagogiska sammanhang i grundskolan: En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Christina Legnerud; Kari Zaar Marcus; [2021]
  Nyckelord :digitala klassrum; digitala lärresurser; IKT; specialpedagogik; TPACK;

  Sammanfattning : I dagens klassrum möter elever och pedagoger mängder av digitala lärresurser i form av både hård- och mjukvaror. Syftet med denna småskaliga studie var att undersöka och analysera hur lärare, speciallärare och specialpedagoger beskriver att de använt digitala lärresurser i pedagogiska och specialpedagogiska sammanhang. LÄS MER