Sökning: "lärstilar och lärstilsteorier"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden lärstilar och lärstilsteorier.

 1. 1. Lärstilar : Om deras betydelse för lärares planering och organisation av matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Peter Söderberg; [2015]
  Nyckelord :Lärstil. Inlärningsstil; cognitve style; learning style; Dunn Dunn; Kolb; Matematikundervisning; Boström; Honey Mumford; matematik; LSI; PEPS;

  Sammanfattning : Gymnasieskolor har fått kritik av Skolinspektionen (2010) för avsaknad av individanpassning av matematikundervisningen och det saknas tid för elever till reflektion över olika matematikfenomen och inlärningssätt.Det här Syftet med detta examensarbete är att sammanställa aktuell forskningslitteratur som behandlar elevers individuella inlärningsstilar (här kallad lärstilar) för att öka kunskapen hos lärare och blivande lärare huruvida lärstilar har betydelse för elevers inlärning och lärastilars betydelse för organisation av matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Individualisering inom sfi ur lärarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Svitlana Bäck; [2012-08-14]
  Nyckelord :individualisering; individanpassa; lärstilar; sfi;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133VT 2011Handledare: Roger Källström.... LÄS MER

 3. 3. Lärstilar. En översikt av fyra populära lärstilsteorier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Fredriksson; [2007]
  Nyckelord :Lärstil; lärstrategi; holistisk; analytisk; lärsti;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en kort översikt av fyra populära och lättillgängliga lärstilsteorier som Rita &Kenneth Dunn, David Kolb, Gordon Pask respektive Anthony Gregorc har framställt. Syftetmed examensarbetet är att ge en översikt av området lärstilar. LÄS MER