Sökning: "läs barn"

Visar resultat 1 - 5 av 332 uppsatser innehållade orden läs barn.

 1. 1. IKT som ett pedagogiskt verktyg för barn med särskilda behov.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Vivien Fazakas; [2019-03-08]
  Nyckelord :IKT; specialpedagogik; särskilda behov; digitalisering; lärare; tematisk analys; digitala verktyg; IT.;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras och analyseras en studie genomförd på två kommunala grundskolor ochtvå grundsärskolor i Sverige. En kvalitativ forskningsmetod genom semistruktureradeintervjuer har använts i studien för att få svar på frågeställningarna. LÄS MER

 2. 2. ”Min dyslexi har aldrig stoppat mig” : En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Kajsa Hägglind; [2019]
  Nyckelord :En studie om vad elever med dyslexi upplevt som betydelsefullt vid läs- och skrivinlärningen;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om det uppdrag och den utmaning som alla verksamma lärare står inför, att ge extra anpassningar och särskilt stöd till alla elever som har svårigheter. Enligt den Svenska Dyslexiföreningen finns det ingen exakt siffra på hur stor andel av befolkningen som har dyslexi. LÄS MER

 3. 3. Att bygga broar mellan olika professioner - en studie om samverkan kring arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beata Tarczynska; [2019]
  Nyckelord :dialogism; lärmiljö; kommunikation; organisation; samarbete; relationer; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Beata Tarczynska (2018). Att bygga broar mellan olika professioner- en studie om samverkan kring arbete med barn i språklig sårbarhet. Specialpedagogiska programmet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Snälla läs för mig : En observation-, intervju-, enkätstudie rörande barns förutsättningar för högläsning i förskolan och i hemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jenny Andersson; Andrea Lind; [2019]
  Nyckelord :Didaktisk medvetenhet; högläsning; sociokulturella perspektivet; vårdnadshavare; förskollärare;

  Sammanfattning : Sammanfattning I och med den nya läroplanen för förskolan som träder i kraft juli 2019, kommer äntligen högläsningen stå med och detta var en av anledningarna till denna studie. Genom att högläsningen skrivs in i läroplanen tror vi att den kommer få mer plats i förskolan. LÄS MER

 5. 5. Att arbeta med hörförståelse i förskolan : En studie om pedagogers syn på relationen mellan litteratur och texter och barns läs- och hörförståelse i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna Kennedy; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Språkutveckling; Läsförståelse; Hörförståelse; Literacy;

  Sammanfattning : En semistrukturerad intervjustudie, i vilken förskollärare under samtalsliknande former fått besvara frågor om hur barn möter texter i förskolan och hur förskollärare arbetar med dessa med fokus på barns språkutveckling och läs- och hörförståelse. Begreppet texter tolkas ur ett vidgat textbegrepp och resultatet analyseras utifrån teorier om literacy och sociokulturell teori. LÄS MER