Sökning: "läs och skriv svårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden läs och skriv svårigheter.

 1. 1. Läs- och skrivsvårigheter i klassrummet : En kvalitativ studie av insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michaela Ljung; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa, naturkunskap och samhällskunskap uppmärksammar och resonerar kring arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. De fyra frågeställningar studien är baserad på är: 1. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster runt extra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sofia Andersson; Åsa Söderkvist; [2019]
  Nyckelord :Elevperspektiv; extra anpassningar; inkludering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Extra anpassningar och stödinsatser är primärt för elever med olika läs-, skriv- och språksvårigheter. Detta kan ha stor inverkan på elevernas möjligheter att prestera i skolan men också på hur deras mående och självkänsla utvecklas i skolsammanhang. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers arbetssätt för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter : Inom ramen för klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pia Blomberg; Camilla Örvill; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; didaktiska val; påverkansfaktorer; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats syftar till att undersöka hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta arbete, samt att i en andra del undersöka vilka faktorer som påverkar pedagogens val av metoder eller egna strategier. I undersökningens syfte ingår således att lyfta fram lärarnas tankar och reflektioner kring sitt eget arbete med dessa elever. LÄS MER

 4. 4. Flerspråkiga elever med dyslexi : En systematisk litteraturstudie om hinder och möjligheter hos flerspråkiga elever som har specifika läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Christel Danielsson; Thara Hallbert; [2019]
  Nyckelord :Dyslexi; flerspråkighet; metalingvistisk medvetenhet; ortografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kunna läsa, skriva och uttrycka sig i olika sammanhang i samhällslivet och privatlivet är förmågor som är väsentliga att utveckla och är ett viktigt uppdrag för skolan. På grund av ökade kunskapskrav i skolans ämnen får flerspråkiga elever med dyslexi svårigheter att uppnå skolans mål. LÄS MER

 5. 5. Matematikundervisning för elever med språksvårigheter : Lärares erfarenheter och arbetsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nicolina Benits; Cassandra Arnberg; [2018]
  Nyckelord :matematik; läs-; skriv- och språksvårigheter; modersmål;

  Sammanfattning : Elevers matematikutveckling riskerar att hindras på grund av språkliga svårigheter. Det mest centrala i matematikundervisningen bör därför vara att bygga upp ett adekvat språk hos eleverna. LÄS MER