Sökning: "läs och skrivning metoder whole language och phonics"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läs och skrivning metoder whole language och phonics.

  1. 1. Metoder för läs- och skrivinlärning i förskoleklassen : En kvalitativ studie av lärares resonemang för olika metoder som främjar barns läs- och skrivinlärning i förskoleklassen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Emina Hotic; Ellen Uvebrant; [2015]
    Nyckelord :Phonics; whole language; syntetisk metod; analytisk metod; läsning; skrivning;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka lärares synsätt och resonemang angående metoder för läs- och skrivundervisning samt vilka faktorer som anses betydelsefulla för barns läs- och skrivinlärning i förskoleklassen. Studien baseras på en kvalitativ undersökning där vi har intervjuat fyra lärare i förskoleklassen. LÄS MER