Sökning: "läs- och skrivfärdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden läs- och skrivfärdigheter.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. Språkliga strategier nyanlända elever och lärare kan använda i svenskundervisningen för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Galo; Malin Hansen; Jennie Papantoni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka strategier nyanlända elever har enligt aktuelloch relevant forskning, för att ta till sig det svenska språket. Studien undersöker även hursvenskundervisningen utformas av lärare för att inkludera nyanlända elever. LÄS MER

 3. 3. Förskolans arbete med läs och skrivutveckling : Förskollärares läs och skrivundervisning betraktad enligt en teoretisk modell i fyra delar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Emriksson; [2021]
  Nyckelord :Barns tidiga läs och skrivutveckling; Lukes Freebodys repertoarmodell; kodknäckande; textskapande; textbrukande; kritisk textanalys; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare som undervisar i olika förskoleverksamheter beskriver att de främjar barns läs och skrivfärdigheter. Samtliga moment i studien tar sin utgångspunkt i Lukes & Freebodys repertoarmodell (1999) vilken delar praktikers stödjande arbete i fyra olika kategorier. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser : några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Ölund; [2020]
  Nyckelord :Assessment support; collaboration; teaching; assessment; formative assessment; Bedömningsstöd; samverkan; undervisning; bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. LÄS MER

 5. 5. Undervisningsmetodernas inverkan på elevernas läs- och skrivinlärning : En jämförande studie av metoderna Att skriva sig till läsning och traditionell undervisningsform i ämnet svenska, årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emilia Blom; Helen Källdin; [2019]
  Nyckelord :ASL; traditionell undervisning; IKT; digitala verktyg; läs- och skrivinlärning; läs- och skrivfärdigheter; motivation; inkludering; kommunikation och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Samhällets utveckling och teknikens framfart ställer allt högre krav på skolan. Det innebär att skolans undervisning måste anpassas efter samhällets efterfrågan. Idag är det lika viktigt för eleverna att behärska digital teknik, såväl som att läsa och skriva. LÄS MER