Sökning: "läs- och skrivfärdigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden läs- och skrivfärdigheter.

 1. 1. Läslust – en klassfråga?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl-Johan Löfgren; Kerim Serifler; [2023]
  Nyckelord :Elever; igenkänning; inre motivation; läsengagemang; läslust; läs- och skrivfärdigheter; SES; socioekonomisk bakgrund;

  Sammanfattning : Denna forskningsöversikt undersöker relationen mellan socioekonomisk bakgrund och läslust samt presenterar förslag från forskningen på hur lärare kan arbeta för att främja läslust. Genom tematisk analys av vetenskapliga artiklar har vi arbetat fram ett resultat som besvarar följande två frågor: (1) Hur relaterar elevers socioekonomiska bakgrund till deras läslust? och (2) Vilka arbetssätt främjar elevers läslust i grundskolans senare år? Studien lyfter fram tre faktorer som är avgörande för hur relationen mellan elevers socioekonomiska bakgrund och läslust ser ut: tillgången till böcker, de tidiga läsupplevelserna och läsfärdigheten. LÄS MER

 2. 2. Intensiv och systematisk läsintervention vid svenska för invandrare (SFI) : En interventionsstudie med Wendick-modellen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Linn Björnflo; [2023]
  Nyckelord :Avkodning; Interventionsstudie; Intensivläsning; Läslistor; Läsutveckling; Sight word reading; Single-subject design; Svenska för invandrare SFI ; The Simple View of Reading; Upprepad läsning; Wendick-modellen;

  Sammanfattning : Språket är den viktigaste faktorn för integration och nyligen har kraven på kunskaper i svenska skärpts. För att fungera fullt ut i det svenska samhället krävs en läsförmåga i nivå med årskurs 6, men en tidigare undersökning visar att majoriteten av vuxna invandrare efter avslutad SFI-utbildning endast har en läsförmåga i nivå med årskurs 3-5. LÄS MER

 3. 3. Språkliga strategier nyanlända elever och lärare kan använda i svenskundervisningen för inkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lisa Galo; Malin Hansen; Jennie Papantoni; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka vilka strategier nyanlända elever har enligt aktuelloch relevant forskning, för att ta till sig det svenska språket. Studien undersöker även hursvenskundervisningen utformas av lärare för att inkludera nyanlända elever. LÄS MER

 4. 4. Att läsa för målen och för att klara livet : Lärarperspektiv på litteracitetsundervisning på SFI studieväg 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Koko Molander; [2022]
  Nyckelord :litteracitetspraktiker; grundläggande läs- och skrivinlärning; vuxenutbildning; stöttning;

  Sammanfattning : Att utveckla sitt skriftspråk som vuxen och på ett andraspråk är en komplex situation som kräver mycket av den studerande, men också av läraren. Syftet med denna studie är att undersöka hur litteracitetsundervisning på Kommunal vuxenutbildning i svenska som andraspråk (SFI) inom den senare delen av studieväg 1 organiseras och kan förstås utifrån ett utvidgat perspektiv på litteracitet. LÄS MER

 5. 5. Förskolans arbete med läs och skrivutveckling : Förskollärares läs och skrivundervisning betraktad enligt en teoretisk modell i fyra delar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Rebecca Emriksson; [2021]
  Nyckelord :Barns tidiga läs och skrivutveckling; Lukes Freebodys repertoarmodell; kodknäckande; textskapande; textbrukande; kritisk textanalys; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några förskollärare som undervisar i olika förskoleverksamheter beskriver att de främjar barns läs och skrivfärdigheter. Samtliga moment i studien tar sin utgångspunkt i Lukes & Freebodys repertoarmodell (1999) vilken delar praktikers stödjande arbete i fyra olika kategorier. LÄS MER