Sökning: "läs- och skrivscreening"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läs- och skrivscreening.

  1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

    Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
    Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

    Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER