Sökning: "läs-och skrivinlärning metoder"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden läs-och skrivinlärning metoder.

 1. 1. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande arbete med läs- och skrivsvårigheter : En undersökning om hur lärare undervisar och anpassar sin läs- och skrivundervisning  samt arbetar för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Readning and writing difficulties; classroomadjustments; teaching methods; readning and writing education; preventive work.; Läs- och skrivsvårigheter; anpassningar; undervisningsmetoder; läs- och skrivundervisning; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att jämföra hur legitimerade lärare och rektorer i två olika kommuner med olika lång erfarenhet inom yrket resonerar gällande läs- och skrivinlärning men även hur de planerar och anpassar sin undervisning för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Syftet är även att ta reda på de anpassningar som sker i klassrumsundervisningen för de elever som redan befinner sig i svårigheter med läsning och skrivning. LÄS MER

 3. 3. Läs- och skrivinlärningsmetoder med digitala läromedel : Ett medvetet val, eller bara en slump?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Malin Fristedt; Julia Dahlström; [2019]
  Nyckelord :läs- och skrivinlärning; digitala läromedel; fonologisk medvetenhet; metod; lärmetod;

  Sammanfattning : I vår studie har vi undersökt hur lärare på Gotland arbetar med läs- och skrivmetoder. Vi har studerat vilka lärmetoder som är vanligast och om lärare använder sig av digitala läromedel. Vi har också undersökt om valet av digitala läromedel är baserat på vald lärmetod. LÄS MER

 4. 4. Att stödja eleverna till framgång : En studie av hur lärare arbetar med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Jonasdottir; Emma Fernros; [2019]
  Nyckelord :Kompetens; läs- och skrivinlärning; metoder; förebyggande arbetssätt; läs- och skrivutveckling; läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamma lärare i Sverige arbetar med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i åk F-3. Vi genomförde en kvantitativ studie genom att informanter svarade på ett elektroniskt enkätformulär samt kompletterade vi materialet med ett par intervjuer, och därmed fick studien både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Läshunden som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Cronholm; [2019]
  Nyckelord :läshund; självkänsla; lärmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Cronholm, Emma (2019). Läshunden som ett pedagogiskt verktyg. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER