Sökning: "läs-och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 345 uppsatser innehållade orden läs-och skrivinlärning.

 1. 1. Pedagogernas roll i förskolebarnens läs- och skrivutveckling. : En studie om hur förskolepedagogerna arbetar med skriftspråk i förskolan, samt hur de ser på sin roll i att främja barnens lärande inom detta område.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Madelene Thorstensson; [2018]
  Nyckelord :Written language; children; teacher; alphabet; reading; writing; Skriftspråk; barn; pedagog; alfabet; läsinlärning; skrivinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med min undersökning har varit att ta reda på hur förskolepedagoger arbetar med att utveckla barns läs- och skrivinlärning. Jag ville ta reda på hur pedagoger främjar denna inlärning, samt hur de ser på sin roll i lärandet. LÄS MER

 2. 2. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 3. 3. Elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning : Intervjustudie med lärare och specialpedagoger om metoder och arbetssätt vid läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linda Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Identifiering; kategorisering; läs- och skrivsvårigheter; särskilt stöd; metoder och arbetssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis handlar denna studie om orsaker till varför elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter, förebyggande arbete, identifiering och kategorisering av svårigheter samt arbetssätt och metoder som används vid arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. LÄS MER

 4. 4. Musikens skriftspråk : Pedagogiska paralleller mellan läsning och notläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Timmy Svensson Roswald; [2018]
  Nyckelord :notläsning; läsning; a vista; läs- och skrivinlärning; litteracitet; musiklärare;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen försöker jag ta reda på hur instrumentallärare arbetar med att lära ut notläsning. Mitt syfte är att utifrån den informationen dra paralleller till grundskolans läs- och skrivinlärning, och de metoder som används inom denna. LÄS MER

 5. 5. Vad krävs för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper? : En litteraturstudie om inlärningsmetoder och lärarens betydelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Ziemke; Carolina Viström; [2018]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; whole language; phonics; LTG; Wittingmetoden;

  Sammanfattning : Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och LTG. LÄS MER