Sökning: "läs-och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade orden läs-och skrivinlärning.

 1. 1. Individualisering genom nivåanpassat läromedel : En analys av läromedlet Diamantjakten 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Muhannad Khalaf; Eric West; [2020]
  Nyckelord :Individanpassning; Läromedel; Nivågruppering; Nivåanpassat läromedel; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Denna studie är en analys av läromedlet Diamantjakten som ingår i läromedelserien ABC- klubben. Diamantjakten är ett nivåanpassat läromedel för årskurs 2 med läseböcker på tre nivåer, På väg, 2A och 2B. LÄS MER

 2. 2. Upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever : Vilken betydelse har lärarnas kompetens?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Helena Andersson; [2020]
  Nyckelord :andraspråk; läs- och skrivsvårigheter; språk;

  Sammanfattning : Syftet med min studie är att undersöka betydelsen av lärares kompetens angående läs- och skrivinlärning och vilken roll det spelar för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos vuxna andraspråkselever. I min kvalitativa studie har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer där alla informanter fått samma basfrågor. LÄS MER

 3. 3. Lärarens arbetssätt för att utveckla läs- och skrivinlärningen hos flerspråkiga elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samar Hammoodi; Gabriella Varli; [2020]
  Nyckelord :arbetssätt;

  Sammanfattning : Med den studie undersökt vi hur olika klasslärare arbetar för att utveckla läs-, och skrivinlärningen hos flerspråkiga elever. För att få svar på våra forskningsfrågor intervjuade vi tre informanter. Vi upptäckte likheter och skillnader från det insamlade materialet och fick svar på våra forskningsfrågor med stöd av litteratur. LÄS MER

 4. 4. Medveten pedagogik med eller utandigital teknik -En komparativ studie om möjligheter och begränsningar för pedagogens arbete inomtvå olika läs- och skrivinlärningsmetoder

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Dianna Ismail; [2020]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; inlärningsmetoder; att skriva sig till läsning; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka möjligheter och begränsningar inom två läs- ochskrivinlärningsmetoder, traditionell metod respektive ASL – att skriva sig till läsning.Metoden är en kvalitativ forskningsmetod med intervjuer av lärare. Undersökningen utgårfrån tidigare forskning och grundar sig i aktiva lärares erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. Öppna datorskärmen! : En kvalitativ studie om hur elever i F-1 använder digitala verktyg i processen vid läs- och skrivinlärning i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Eldina Abazaj; Ceren Ayar; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; fysiska redskap; läs- och skrivinlärning; psykologiska redskap och sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Skolor i Sverige erbjuder elever digitala verktygs som stöd vid läs-och skrivinlärning. I läroplanen framgår det emellertid inga bestämda strategier för hur digitala verktyg ska implementeras i undervisningen för lågstadieelever, vid inlärningen under läsning och skrivning. LÄS MER