Sökning: "läsa sagor nackdelar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden läsa sagor nackdelar.

  1. 1. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
    Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER