Sökning: "läsebok"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet läsebok.

 1. 1. Nils Holgersson och synen på barn, barndom och nationen: en komparativ studie av hundra års utveckling i Sverige och den engelskspråkiga världen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Evelina Kallträsk; [2019]
  Nyckelord :Nils Holgersson; Selma Lagerlöf; barndomen; barn; nationen; barndomens historia; synen på; childhood; children; nation; views of; föreställd läsare; föreställd gemenskap; implied reader; imagined communities; barnlitteratur; children s literature; komparativ studie; comparative study; översättning; translation; History and Archaeology; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Children’s literature is an underused source for historical studies even though children’s books have great potential to give us insights into the time in which they were written. This is especially true when it comes to views of children and childhood which makes children’s literature a good way into the complex history of childhood. LÄS MER

 2. 2. Critical literacy – finns det i läromedlen? : En jämförande analys av två läromedel i svenska för årskurs 3 och deras relation till critical literacy.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :My Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Critical literacy; läromedelsgranskning; jämförande analys; läromedel; literacy;

  Sammanfattning : I en alltmer globaliserad och digitaliserad värld krävs ett kritiskt förhållningssätt till den information man möter, alltså ett critical literacy-perspektiv. Med läromedel som en central del av undervisningen är det av intresse att undersöka om läromedel främjar critical literacy. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning i årskurs 1 : En kvalitativ undersökning om lärares syn på läsinlärningsmetoder och läsundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Anna Matilda Ziemke; [2019]
  Nyckelord :Phonics; whole language; literacy learning; literacy learning methods; teaching in literacy learning; Läsinlärning; läsinlärningsmetoder; läsundervisning; phonics; whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares syn på sitt arbete med läsundervisning i årskurs 1. Syftet besvaras genom frågeställningarna: Hur uppger lärarna att de genomför läsundervisning? Vilka läsinlärningsmetoder uppger lärarna att de använder i undervisningen? Hur beskriver lärarna sin betydelse för elevers läsinlärning? Studien har en sociokulturell ansats och speglar således Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. "ABC-klubben"- En klubb för alla?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Katarina Elmberg Jonsson; Emma Håkansson; [2019]
  Nyckelord :ABC-klubben; Den magiska kulan; elevnära; läromedel; läs- och skrivutveckling; läsebok; nivågrupperat; ämneskonception.;

  Sammanfattning : Sammandrag Syftet med vår studie var att se hur läromedlet ABC- klubben används i undervisningssituationer och hur eleverna och lärarna uppfattar arbetet med läromedlet. Syftet var även att analysera materialet ABC-klubben utifrån teorin om ämneskonceptioner. LÄS MER

 5. 5. Nivåbaserade läseböcker : Att utgå från samma berättelse vid frågan om nivåbaserade läseböcker eller inte?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Therese Lindblom; Peggy Stenius Johnson; [2018]
  Nyckelord :leveled reading; Den magiska kulan; nivåbaserade läseböcker; läsinlärning; läromedel; lättläst; nybörjarläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur tre olika nivåer av samma läsebok anpassas för att anses vara lättlästa och passa elever som befinner sig i nybörjarstadiet av sin läsning. Böckerna som analyseras är läseböcker för årskurs ett, uppdelade i tre olika nivåer och utgår från samma berättelse av titeln, Den magiska kulan. LÄS MER