Sökning: "läsförmåga"

Visar resultat 1 - 5 av 432 uppsatser innehållade ordet läsförmåga.

 1. 1. Framgångsfaktorer i den tidiga läsundervisningen i svensk skola : en kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Ling; Elvira Röpke; [2024]
  Nyckelord :Tidig läsundervisning; läsmetoder; framgångsfaktorer; svensk skola; lågstadiet;

  Sammanfattning : Skolan har i uppdrag att lära alla elever att läsa och skriva för att på så vis nå framgång i samhället. Med försämrade resultat i både PIRLS och PISA råder det inga tvivel om att man behöver satsa mer på läsningen i den svenska skolan. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsmotivation i undervisningen : En empirisk studie som undersöker hur en grupp svensklärare arbetar med läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska

  Författare :Elin Amilon Rogerstam; Clara Kårelind; [2024]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; läsförmåga; skönlitteratur; högstadiet; svenskämnesdidaktik; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : Den senaste PISA-mätningen uppvisade de lägsta siffrorna sedan mätningens start år 2000 när det kommer till läsförståelse. Läsmotivation är en viktig del i att få barn och ungdomar att läsa litteratur och således utveckla läsförmågan, läsförståelse innefattat, och är därmed relevant inom svenskdidaktik. LÄS MER

 3. 3. Elevers svårigheter vid textbaserade problemlösningsuppgifter : En litteraturöversikt med utgångspunkt i läsförmåga och kognitiva processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lina Persson; Johanna Nilsson; Jonna Åkesson; [2024]
  Nyckelord :Matematik; läsförmåga; läsförståelse; problemlösningsuppgifter; kognitiva processer; minnesförmåga och avkodning;

  Sammanfattning : I litteraturöversikten undersöker vi om det finns en korrelation mellan läsförståelse och matematik, med särskild inriktning på vad som kan förklara elevernas svårigheter relaterat till deras prestationer av textbaserade problemlösningsuppgifter inom matematik. Målet är att identifiera vilka specifika faktorer som påverkar elevers svårigheter när de löser textbaserade matematikuppgifter. LÄS MER

 4. 4. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 5. 5. Hur förstår du vad du läser?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Hedberg Kiltorp; Anna Nydén; [2023-09-20]
  Nyckelord :lässtrategier; unga läsare; läsförståelse; explicit undervisning; lågstadiet; grundskola;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka vilka lässtrategier elever i årskurs 3 använder sig av under sin läsning. För att besvara syftet utformades tre frågeställningar över vilka lässtrategier elever i årskurs 3 säger att de använder, vilka lässtrategier de använder och hur medvetna de är över sin lässtrategianvändning. LÄS MER