Sökning: "läsförståelsestrategier 4 -6"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden läsförståelsestrategier 4 -6.

 1. 1. Att läsa och inte förstå är som att plöja och inte så : En innehållsanalys av läromedel i läsförståelsestrategier och texttyper i svenska för årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Evelina Lundin; [2018]
  Nyckelord :reading comprehension strategies; text types; teaching materials; content analysis; läsförståelsestrategier; texttyper; läromedel; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze four teaching materials in the Swedish subject for students in grade 4 to see the variety of different types of texts and strategies for reading comprehension that are found in the teaching materials.   • What reading comprehension strategies are represented in the study's chosen teaching materials? • What are the similarities and differences between the chosen teaching tools regarding reading comprehension strategies? • What types of texts are present and how much is the variation in the chosen study material of the study?   The result showed that two of the teaching materials contained all the reading comprehension strategies that the study examined. LÄS MER

 2. 2. En intervjustudie kring lärares upplevelser av studieövergången från årskurs 3 till 4 med fokus på elevernas läsutveckling : En intervjustudie kring lärares upplevelser av studieövergången från årskurs 3 till 4 med fokus på elevernas läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Maria Weibahr; Joan Amin Rasoal; [2018]
  Nyckelord :Stadieövergång; läsförståelse; läsutveckling; läsundervisning; lässtrategier; textgenrer;

  Sammanfattning : Det finns elever som upphör att utvecklas i sin läsförståelse vid övergången mellan årskurs 3 och 4 då de möter svårare texter och nya kursplaner som ställer högre kognitiva krav. Syftet med föreliggande studie är att beskriva lärares upplevelse av denna stadieövergång med fokus på elevernas läsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Att förse elever med läsförståelsestrategier : En studie om lärares arbete med materialet från En läsande klass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gabriella Bäck; [2016]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; A reading class; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; En läsande klass;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze the teacher's work, opinions and experiences of teaching with material from A reading class. The study is conducted using interviews and observations, and aims to answer how a number of teachers reason about the material they work with to accommodate students with different reading comprehension strategies and to observe how a number of teachers work with this material. LÄS MER

 4. 4. ”Jag gillar konstnären och jag gillar att måla” En undersökning av elevers uppfattningar av läsförståelsestrategier

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marianne Emanuelsson; Lotta Olsson; [2015-11-28]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; läsning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande uppsats har varit att undersöka elevers uppfattningar av läsförståelsestrategier, om eleverna uppfattar att de lärt sig något efter att ha arbetat med strukturerad läsförståelseundervisning och om det föreligger några skillnader i uppfattningar mellan svaga och goda läsare. Teori: Studien bottnar i teoretikerna Piaget och Vygotskijs teorier. LÄS MER

 5. 5. Plötsligt stod det där, typ osynligt! : En interventionsstudie om effekten av medvetet arbete med läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Carola Gustafsson; Marit Österholm; [2015]
  Nyckelord :avkodning; En läsande klass ; intervention; läsförståelse; strategier;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att, genom en 12 veckor lång intervention bestående av ett medvetet arbete med läsförståelsestrategier, bidra till ökad förståelse av sambandet mellan undervisningsmetod och elevers läsförståelse samt elevers och lärares upplevelse av detta arbete. Interventionen i studien genomfördes med för- och eftertest av både avkodning och läsförståelse, elevenkäter samt samtal med inblandade lärare för att tolka upplevelsen hos dessa två grupper. LÄS MER