Sökning: "läsförståelsestrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet läsförståelsestrategier.

 1. 1. Undervisning i läsförståelsestrategier – vem gör vad?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lotta Bovik; Patricia Stendahl; [2021-06-22]
  Nyckelord :speciallärare; högstadielärare; samarbete; samundervisning; läsförståelsestrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur speciallärare och högstadielärareuppfattar samarbetet kring planering, genomförande och uppföljning avundervisning i läsförståelsestrategier och deras samarbete generellt.Teori: Vår teoretiska utgångspunkt är Kjell Granströms teorier om samarbete(2003) och organisation (2006) samt det relationella perspektivet. LÄS MER

 2. 2. Att utveckla läsförståelse : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om läsförståelse och läsförståelseundervisning i årskurserna F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Fanny Wixtröm; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; reading aloud; text talk; equitable teaching.; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; högläsning; textsamtal; likvärdig undervisning.;

  Sammanfattning : Läsförståelse är en komplex färdighet beroende av flera samspelande förmågor. Lärares uppfattningar om hur läsförståelseundervisning kan utformas i praktiken i relation till elevers olika utvecklingsstadier är en avgörande faktor för elevers läsförståelseutveckling (Jönsson, 2007). LÄS MER

 3. 3. Vägen till en god läsförståelse. : Lärares syn på läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Matilda Aronsson Eriksson; Veronica Antonsson Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension teaching; reading comprehension strategies; reading; Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelsestrategier; läsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur några lärare på en mindre skola arbetar med läsförståelse och läsförståelsestrategier i sin undervisning, detta för att se hur elevernas läsförståelse utvecklas under de första skolåren. För att genomföra undersökningen har tre lärare i tre olika årskurser på lågstadiet intervjuats. LÄS MER

 4. 4. Högläsning –en social process med sikte mot läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; Sara Sättermann; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; föreställningsvärldar; samtal; reflektion; ordförråd och läsglädje;

  Sammanfattning : Högläsning används i stor utsträckning inom skolan i Sverige. Vår studie består av attundersöka om och hur lärare använder högläsning av skönlitteratur med sikte motläsförståelse. LÄS MER

 5. 5. "Jag kan inga fina namn eller speciella uttryck men jag kan berätta hur jag jobbar" : Läsförståelseundervisning i skolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linn Håkansson; Anna Wernstedt; [2021]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförmåga; läsförståelsestrategier; självreglerat lärande; lärarens kunskaper; läsförståelseundervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete gjordes i syfte att undersöka hur lågstadielärare ser på begreppen läsförmåga och läsförståelse samt hur de undervisar för att främja elevers utveckling av läsförståelse. Syftet var också att undersöka vilka metoder och strategier lärarna använder för att utveckla lågstadieelevers läsförståelse samt i densamma undersöka huruvida lärarens kunskaper och uppfattning om läsförståelse påverkar elevers utveckling. LÄS MER