Sökning: "läsförståelsestrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet läsförståelsestrategier.

 1. 1. Den första läs- och skrivundervisningens didaktik.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zälter Sara; [2019-07-01]
  Nyckelord :Didaktik; avkodning; förståelse; fonologisk medvetenhet; den första läs- och skriv- undervisningen; läsfärdighet; meningsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare i studien beskriver att de lägger upp sin läs- och skrivundervisning i årskurs 1 och varför de gör så. Ambitionen är också att ta reda på vilka faktorer lärarna anser är viktiga vid den första läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. Att läsa och förstå : En kvalitativ studie som fokuserar på hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; [2019]
  Nyckelord :reading comprehension; reading; reading comprehension strategies; development of reading comprehension; Läsförståelse; läsning; läsförståelsestrategier; utveckling av läsförståelse;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur fem lärare beskriver sin läsförståelseundervisning. Sveriges resultat i PISA (2015) visar att läsförståelsen går att utveckla. För att öka PISA-resultaten krävs det att svenska lärares kompetens inom läsförståelse stärks. LÄS MER

 3. 3. ”Syftet är språket, utveckling av språket och läsförståelse” : Sju lärares tankar och arbetssätt kring högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Lundberg; Linnea Belinki; [2019]
  Nyckelord :Högläsning; läsförståelse; läsförståelsestrategier; språkutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att tydliggöra hur sju lärare i förskoleklass samt årskurs 1 – 3  arbetar med högläsning som pedagogiskt redskap och hur de tänker kring arbetet med högläsning i klassrummet. Metoderna som valdes för att uppnå studiens syfte var observation och intervju. LÄS MER

 4. 4. ”Läsförståelse är nyckeln i alla ämnen” : En kvalitativ studie om hur lärare i grundskolans årskurs 1–3 beskriver sin undervisning i läsförståelse utifrån de didaktiska frågorna vad, hur och varför

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Emma Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grades 1-3; reading comprehension; reading strategies; teaching; common learning; Årskurs 1–3; läsförståelse; läsförståelsestrategier; undervisning; gemensamt lärande;

  Sammanfattning : Enligt rapporter från Progress in Reading Literacy Studies [PIRLS] har de svenska elevernas för­måga att läsa och förstå text försämrats sedan 2001. Resultatet från 2016 visar dock en ökad förmåga hos eleverna. Aktuell forskning visar på vikten av att lärare undervisar i läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Bilderboken i klassrummet. : En kvalitativ studie om lärares användande av autentiska bilderböcker

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Lisa Lindström Mattson; Emmy Larsson; [2019]
  Nyckelord :multimodalitet; litteratur; samtal; illustrationer; läsförståelsestrat;

  Sammanfattning : Rapporten avhandlar hur och varför några utvalda lärare arbetar med bilderböcker. För en större generaliserbarhet av resultat och diskussion beskrivs olika typer av bilderböcker, multimodalitet och vad det innebär för läsaren samt hur lärare och läsare kan hantera och bearbeta text. LÄS MER