Sökning: "läsförståelsestrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet läsförståelsestrategier.

 1. 1. "KL är ingen quick fix" : En studie om kooperativt lärande och berättande text

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Lindqvist; Rose-Marie Hübinette; [2020]
  Nyckelord :Grundprinciper i kooperativt lärande; interaktion; läsförståelsestrategier; KL; kooperativt lärande; skrivstrategier; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få kunskaper om hur lärare arbetar med berättande text utifrån kooperativt lärande. I studien undersöks vilka likheter och/eller skill-nader som går att se be-roende på om lärare är utbildade inom kooperativt lärande eller om de bara är mer inspirerade av det kooperativa arbetssättet. LÄS MER

 2. 2. Vad sa amerikanen som skulle klippa sig hos frisören? - Are you free… sir? : En studie om läsförståelsestrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Edi Kolasinac; [2020]
  Nyckelord :Läsförståelsestrategier; lässtrategier; läsinlärning; pragmatism; didaktik; lärare; svenskundervisning; mellanstadiet; intervjustudie; reading comprehension strategies;

  Sammanfattning : Detta examensarbete kommer undersöka hur svensklärare i mellanstadiets årskurser 4–6 didaktiskt bedriver läsförståelsestrategier. Undersökningens teoretiska utgångspunkt har en pragmatiskt ansats, detta innebär följaktligen att svensklärarnas praktiska och reflekterade erfarenheter kommer att premieras då studien använder halvstrukturerade intervjuer som metod att generera data. LÄS MER

 3. 3. Autism och läsförståelse : - Erfarenheter, utmaningar och strategier ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lena Carle; Ewa Edström Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd AST ; främja läsförståelse; läsförståelsestrategier; svårigheter läsförståelse; utmaning i skolmiljö.;

  Sammanfattning : Forskning har visat på att det är av största vikt att ha ett utvecklat tal- och skriftspråk för att klara av dagens samhälle. En viktig färdighet i grundskolan är läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Att förstå när man inte förstår : Perspektiv på läsförståelse och metakognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Kristin Eriksson; Radempter Johansson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; läsförståelsestrategier; metakognition; metakognitiva strategier; bedömning;

  Sammanfattning : I den här kvalitativa studien undersöks hur lärare beskriver att de undervisar i och bedömer elevers läsförståelse samt huruvida lärarna kan sägas stödja eleverna till ett högre metakognitivt tänkande. Fem intervjuer genomfördes med lärare verksamma i årskurs 1–6 i en kommun i södra Sverige. LÄS MER

 5. 5. Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotte Kramer; [2020]
  Nyckelord :Högläsning Inkludering Läsförståelsestrategier Språkutveckling språkutvecklingsinteraktioner;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractKramer, Charlotte (2020). Interaktiv högläsning som kontext till ordförrådsutveckling bland elever i språklig sårbarhet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER