Sökning: "läsfrämjande"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade ordet läsfrämjande.

 1. 1. Lärares arbete med att väcka och underhålla elevers läsmotivation : En kvalitativ studie om hur lärare inspirerar och motiverar elever till läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; [2022]
  Nyckelord :läsning; läsmotivation; intresse; årskurs f-3; motivation;

  Sammanfattning : En stor del av kommunikationen i vårt samhälle sker igenom skriftspråk, så som böcker och andra texter. Läsförmåga är nödvändig för att ta del av skriftspråket. Läsutvecklingen är komplex och lärares stöttning i den är viktig, dessutom är intresse för litteratur och dess innehåll en viktig komponent för läsutveckling. LÄS MER

 2. 2. TAKK för hjälpen : Läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar ur ett biblioteksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johanna Larsson; [2022]
  Nyckelord :Läsfrämjande; funktionsnedsättning; TAKK; bibliotek;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsasen är att undersöka hur bibliotek arbetar med läsfrämjande och litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. Frågeställningarna jag använder mig av för att undersöka det här är: Hur arbetar bibliotek med läsfrämjande för grupper med särskilda funktionsnedsättningar? och Hur kan bibliotekarier bidra till att lyfta fram litteratur för grupper med särskilda funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotek och skolbibliotekariens roll : litteraturfrämjande arbete inom skolbiblioteksverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Skolbibliotek; skolbibliotekarie; litteraturfrämjande arbete; skyltning av böcker; exponering av böcker; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om skolbibliotek samt skolbibliotekariers roll och litteraturfrämjande arbete. Skyltning av böcker i skolbibliotek undersöks också då denna anses vara nära sammankopplad med litteraturfrämjande verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Vad anser lärare och elever främjar elevers läslust? : En kvalitativ intervjustudie om relationen mellan lärares och elevers syn på läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Fanny Eriksson; [2022]
  Nyckelord :didaktisk teori; grundskola; läsfrämjande; läslust; läsning; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan lärares och elevers syn på läslust. För att besvara syftet utgick studien från följande frågeställningar: Vad anser elever i årskurs 3 hjälper dem att finna läslust?Vad har verksamma lärare i årskurs 3 för föreställningar om hur elevers läslust stimuleras? Eftersom jag ville ta del av lärare och elevers egna tankar valde jag att använda mig av en kvalitativ metod och närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Speciallärares och specialpedagogers beskrivningar av specialpedagogisk lästräning och intensiva läsinterventioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Shinda Miro; Carola Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :intensiva läsinterventioner; intensivläsning; lästräningsmetoder; läsutveckling; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Det självständiga arbetet belyste speciallärares/specialpedagogers beskrivningar av genomförande av läsfrämjande lästräning och läsinterventioner. Läsinterventionerna/ lästräningsmetoderna som beskrevs syftade till att främja läsförmågan för mellan- och högstadieelever i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER