Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 400 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 1. Läsinlärningsmetoder : Vilka metoder används i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Andreas Thomson; Matilda Lindstrand; [2023]
  Nyckelord :Läsinlärningsmetoder; läsinlärning; analytisk metod; syntetisk metod; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder som används av F-3 lärare i en mellansvensk stad. Studien är kvantitativ och genomfördes med enkäter som skickades ut till ca 490 lärare som undervisar elever i F-3. Ramfaktorteorin är vald som teoretiskt perspektiv i studien. LÄS MER

 2. 2. Vad är det som främjar läsutveckling i mellanåren?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emil Gustafsson; [2023]
  Nyckelord :early readers; elementary school; reading ability; reading comprehension; reading development; reading strategies; scaffolding; teaching method;

  Sammanfattning : Samhällets krav på läskunnighet och att utveckla sin läsning samt vad vi som lärare kan göra för att främja elevernas läsutveckling har intresserat mig. Våra styrdokument kräver ett aktivt arbete med att låta eleverna utveckla sin förmåga att läsa och Förenta Nationerna samlar statistik över hur olika länders läskunnighet ser ut. LÄS MER

 3. 3. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att plocka russinen ur kakan : En intervjustudie om lärares syn och arbetssätt med läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :nellie sveningsson krek; [2022]
  Nyckelord :avkodning; fonologisk medvetenhet; läsinlärning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur lärare beskriver sin syn och -sitt arbetssätt med läsinlärningoch vilka svårigheter dem möter i sitt arbete med läsundervisning. Detta har varit en relevant undersökning för att kunna besvara de funderingar som vanligen finns hos nyblivna lärare och det visar sig- även hos de som arbetat i flertalet år och med bred erfarenhet bakom sig. LÄS MER

 5. 5. Perspektiv på flerspråkighet : – En studie om läsbarhet för flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Arvidsson; Sofie Wallin; [2022]
  Nyckelord :Läsbarhet; läromedel; flerspråkighet; systematisk funktionell grammatik; funktionell analys; Mysterier på äppelstigen; Magiska kulan;

  Sammanfattning : I denna uppsats har vi genom en komparativ kvalitativ metod granskat läromedel som utformats för läsinlärning och är publicerade med ett spann på nio år. Materialet avser böckerna Mysterier på äppelstigen (2020) och Den magiska kulan (2011). LÄS MER