Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 365 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 1. Att erövra orden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Backstig; Janette Persson; [2021-06-21]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; läsinlärning; intellektuell funktionsnedsättning IF ; implementering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundsärskolan uppfattade en digital förståelsebaserad intervention för att främja läsutveckling och kommunikation hos elever som är i behov av AKK samt att ta reda på vilka faktorer som lärarna uppfattade påverkar dessa elevers läsutveckling och kommunikation. Studien är ett delprojekt inom forskningsprojektet KomLoss. LÄS MER

 2. 2. Läshunden i klassrummet : Ett alternativt sätt att lära elever att läsa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Madelene Haavisto; [2021]
  Nyckelord :läshund; läsinlärning; motivation; alternativ undervisningsmetod;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt handlar om läshundens roll i klassrummet samt vilken inverkan läshunden har vid elevers läsinlärning. Vidare berör denna kunskapsöversikt även huruvida läshunden kan används för att påverka elevers motivation och inställning till att läsa, samt vilka för- och nackdelar forskningen påvisar med att använda läshunden som ett pedagogiskt arbetsverktyg. LÄS MER

 3. 3. VERSALER och gemener : Varför ska vi lära våra elever att SKRIKA?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linda-Marie Blom; [2021]
  Nyckelord :Versaler; gemener; läsinlärning; skrivinlärning; förskola; förskoleklass; lågstadiet;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur inställningen till användandet av versaler och gemener ser ut hos pedagoger i förskoleklass, förskoleklass och grundskolans 1–3 (lågstadiet). Den har även undersökt hur pedagogerna själva lärde sig skriva samt hur de lärt sina eventuella barn att skriva. LÄS MER

 4. 4. Läsläxan – likvärdig eller inte? : En kvalitativ undersökning om hur lärare i åk 1 arbetar för att åstadkomma en likvärdig läsinlärning genom läsläxan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Mathilda Stenqvist; Sanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :Likvärdighet; läsläxan; läsflyt; läsutveckling; läsförmåga; läsinlärning läxa;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka fyra verksamma f-3 lärare under årskurs 1. Studien undersöker hur de arbetar för att skapa likvärdigheten i och med användandet av läsläxan för att ökaelevernas läsinlärning. LÄS MER

 5. 5. Elevernas läsinlärningsstrategier i ämnet svenska : Students' Reading Learning strategies in the subject Swedish

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Samar Hammoodi; varli Gabriella; [2021]
  Nyckelord :Läsinlärning; inlärningsstrategier; fonologiska medvetenhet; utveckla läsinlärning; Analytiska metoden; Syntetiska metoden.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att vi vill undersöka och redogöra för vilka olika läsinlärningsstrategier och arbetssätt klasslärare i åk 1–3 använder sig av i svenskundervisning. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med fyra olika informanter som arbetar i två olika skolor, detta för att kunna få svar på våra forskningsfrågor. LÄS MER