Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 347 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 1. Speciallärares tankar om att motivera elever till läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Olsson; [2020]
  Nyckelord :KASAM; lärande; läsinlärning; motivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur några speciallärare talar om arbetet med att motivera elever till läsinlärning. Det är en kvalitativ studie inspirerad av fenomenografisk metodansats. Datainsamlingen genomfördes utifrån intervjuer med sex speciallärare och en tematisk analysmodell har använts i analysarbetet. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare inleder läsundervisningen för barn i de tidiga åren : Metoder, bokstäver och fonologisk medvetenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlothe Björklund; [2020]
  Nyckelord :Reading learning; reading teaching; phonological awareness; phonemic awareness; reading learning method.; Läsinlärning; läsundervisning; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; läsinlär-ningsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how teachers initiate their reading instruction for students in the early years and what method(s) they use and why. This has been investigated through a qualitative interview study in which five teachers participated. LÄS MER

 3. 3. Differentierad och individualiserad läsinlärning : Lärares resonemang kring val av arbetssätt med anknytning till vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lina Karlsson; Mathilda Lind Eriksson; [2020]
  Nyckelord :differentiering; individualisering; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; beprövad erfarenhet; vetenskaplig grund; sociokulturella perspektivet; högläsning;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka hur lärare i förskoleklass och skolans årskurs 1–3 arbetar med läsinlärning, hur de differentierar och individualiserar sin undervisning i läsinlärning samt hur de resonerar kring val av metoder och arbetssätt med anknytning till vetenskap­lig grund och beprövad erfarenhet. Materialinsamlingen har skett genom en kvantitativ enkätundersökning samt via kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Isabella Wannstam; [2020]
  Nyckelord :högläsning; interaktion; kommunikation; läsförståelsestrategier; läsinlärning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wannstam, Isabella (2020). Språkutvecklande högläsning i grundskolans årskurs 1. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Motiverande läsinlärning : En studie av lärares arbetssätt för att motivera sina elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sofia Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :extrinsic motivation; intrinsic motivation; literacy; motivation; Self-Determination Theory; Inre motivation; läsinlärning; läsinlärningsmetoder; motivation; medbestämmandeteorin; yttre motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 föredrar att använda för att öka motivationen hos eleverna samt att öka förståelsen för hur lärare arbetar med dessa metoder i de lägre årskurserna. De teoretiska utgångspunkterna har varit en lärandeteori, Pragmatismen, samt två motivationsteorier som är Teori om förväntningar och värden och Medbestämmandeteorin. LÄS MER