Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 16 - 20 av 344 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 16. Framgångsrika metoder i undervisning : Om sambandet mellan bokstav och ljud i förskoleklassen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Charlotte Hildingsson; [2020]
  Nyckelord :Grafem; Fonem; Fonemisk medvetenhet; Läsutveckling; Förskoleklass;

  Sammanfattning : Att läsa är en av de viktigaste kunskaper som barn behöver lära sig i skolan och forskare är eniga om att grunderna inom läsförmågan behöver läggas i tidig ålder. Syftet med den här studien är därför att undersöka hur en kvalitativ undervisning i sambandet mellan grafem och fonem kan se ut i förskoleklasser. LÄS MER

 2. 17. Hittar "Hitta språket" språket? : Identifiering av riskfaktorer för sen läsinlärning i förskoleklass - en metodjämförelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Martin Holmgren; Lizette Ekström; [2020]
  Nyckelord :fonologisk bearbetningsförmåga; fonologisk medvetenhet; fonemisk medvetenhet; normrelaterad bedömning; kriterierelaterad bedömning; tidig upptäckt;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate to which extent the criterion-related national assessment aid, ”Hitta språket” for preschool classes, identifies students with weak phonological awareness, in comparison with norm-related screening materials. The study also conducted a survey to examine how preschool teachers conducted their observations, how they interpreted the results and to what extent they considered the assessment aid purposeful. LÄS MER

 3. 18. Vad kännetecknar forskningen om läsförståelsemetoden reciprocalteaching (RT)? : Med fokus på traditionell RT och varianter av RT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Malin Bengtsson; Lovisa Donaldson; [2020]
  Nyckelord :reciprocal teaching; läsförståelse; yngre åldrar;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka om och hur reciprocal teaching (RT) och olika varianter av RT gynnar elevers läsförståelse. Reciprocal teaching är en undervisningsmetod som har sitt ursprung i Palincsar och Browns forskning från 1980-talet och är influerad av Vygotskijs sociokulturella teori. LÄS MER

 4. 19. Högläsningens inverkan på elevernas läsinlärning : En litteraturstudie om hur högläsning kan utveckla elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Josefine Andersson; Matilda Åman; [2020]
  Nyckelord :elever; högläsning; lärande; läsförståelse; språkutveckling;

  Sammanfattning : Högläsningssituationer skapar tillfällen för elever att utveckla förståelse för hur en bok är uppbyggd. Vid högläsning sker en interaktion mellan lärare och elev där nya ord, uttryck och sammanhang kan förklaras. Högläsning kan också ge elever förutsättningar att utveckla sitt språk. LÄS MER

 5. 20. Behöver elever vara fonologiskt medvetna för att lära sig att läsa? : En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Lovisa Gelin; [2020]
  Nyckelord :phonological awareness; reading instruction; grade 1; Läsinlärning; fonologisk medvetenhet; läs- och skrivinlärning; läsa och skriva; läsoch skrivundervisning; årskurs 1;

  Sammanfattning : Denna studie kommer att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 1 har om läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet. Studiens utgångspunkt placeras i det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk metodansats som baseras på halvstrukturerade intervjuer som kommer att genomföras med fem verksamma lärare. LÄS MER