Sökning: "läsinlärning"

Visar resultat 16 - 20 av 309 uppsatser innehållade ordet läsinlärning.

 1. 16. Läsundervisning inom svenskämnet i årskurs 1 : En kvalitativ studie av lärares läsundervisning i svenskämnet i årskurs 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Madeleine Söderberg; [2019]
  Nyckelord :läsinlärning; läsundervisning; läsutveckling; läsinlärningsmetoder; sociokulturellt perspektiv; lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare i grundskolans årskurs 1 arbetar med läsundervisningen i ämnet svenska samt vilka faktorer som påverkar läsundervisningens upplägg. Studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv och data samlas in genom halvstrukturerade intervjuer samt observationer. LÄS MER

 2. 17. Uttryck som didaktiska verktyg : undervisningsdesign kring tolkning av uttryck

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elisabet Jagell; [2019]
  Nyckelord :expression; didactics; reflection; craft; art; crafts; meta-language; Levande Verkstad; art pedagogy; uttryck; didaktik; reflektion; slöjd; bild; hantverk; metaspråk; Levande Verkstad; konstpedagogik;

  Sammanfattning : The research examines pedagogical approaches to work on interpreting expressions in a developed educational organisation. The essay contains two analyses: A re-analysis of a previous study (study 1) where two art educators in a museum art program were interviewed and a new empirical study with two art educators from Levande Verkstad (study 2). LÄS MER

 3. 18. Skönlitteraturens betydelse för elevers läsinlärning och läslust. : En kvalitativ studie på grundskolelärares arbete med skönlitteratur i undervisningen i årskurserna F—3.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Cecilia Ullergård Pappas; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; läsning; motivation; högläsning; tystläsning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att studera skönlitteraturens betydelse för elevers läsutveckling och läslust samt att undersöka hur grundskolelärare inom årskurserna F—3 jobbar med skönlitteratur i undervisningen. Frågeställningarna som har legat till grund för studien har varit ”hur används skönlitteratur i undervisningen för att stödja elevers läsinlärning och läslust?” och ”vad är den generella inställningen till arbete med skönlitteratur utifrån lärares perspektiv?” Detta har besvarats genom att läsa litteratur inom ämnet och genom att intervjua fyra verksamma klasslärare som undervisar i ämnet svenska. LÄS MER

 4. 19. Syntetiskt och analytiskt förhållningssätt – en kunskapsöversikt om hur två olika förhållningssätt påverkar elevers tidiga läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Angelica Colak; Camilla Cavinger; [2019]
  Nyckelord :tidig läsinlärning; syntetiskt förhållningssätt; analytiskt förhållningssätt; avkodning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Barns tidiga läsinlärning har under en lång tid varit ett hett ämne där olika företrädare förespråkat vilka läsinlärningsmetoder som är mest gynnsamma. Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med metoder som utgår från de syntetiska respektive analytiska förhållningssättet. LÄS MER

 5. 20. Grundlärares syn på inkluderingsmöjligheter vid läsinlärning för elever med kognitiva funktionsnedsättningar.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Amanda Jatko; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER