Sökning: "läsinlärningsmetoder"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet läsinlärningsmetoder.

 1. 1. Lärares didaktiska metodval vid läsinlärning : – En studie om lärares val och kunskaper inom läsinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Michaela Mellberg; Sara Svensson; [2021]
  Nyckelord :didactic method; learning to read; phonics; whole language; ASL; Att skriva sig till läsning; Bornholmsmodellen; didaktisk metod; helordsmetod; ljudmetod; LTG; Läsning på talets grund; lärares kunskaper; läsinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar hur lärare arbetar med olika didaktiska metoder för elevers läsinlärning. Syftet är att utreda vilken eller vilka läsinlärningsmetoder 24 verksamma F-3 lärare i Sverige säger sig använda samt om de upplever sig besitta tillräcklig kunskap om vald metod och hur de har fått kunskap om den eller dem. LÄS MER

 2. 2. Läsinlärning : En studie om lärares arbete med läsinlärning i årskurs 1.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Madeleine Karlström; Ellinor Bolin; [2021]
  Nyckelord :läsinlärning; läsundervisning; läsinlärningsmetoder; anpassning; stödbehov; lässvårigheter; utmaningar; sociokulturella perspektivet; metakognition;

  Sammanfattning : Denna studie avser att belysa hur lärare i årskurs 1 undervisar sina elever i läsinlärning. Studien kommer att synliggöra metoder och läromedel som lärare använder sig av för att skapa rätt förutsättningar för alla elever. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning i förskoleklass : En studie av vilka läsinlärningsmetoder lärare i förskoleklass använder i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :arbetssätt; bokstavsinlärning; fonologisk medvetenhet; förskole-klass; läsinlärningsmetoder;

  Sammanfattning : I förskoleklass ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina läs- och skrivkunskaper i en varierad lärmiljö och med varierande arbetssätt. En central del i undervisningen i förskoleklass är läsinlärning. Forskning om hur barns läsutveckling sker på bästa sätt är dock tvetydigt med två tydliga poler i läsinlärningsdebatten. LÄS MER

 4. 4. Jämställd läsförmåga? : En studie av Helsingborgsmodellen för läsinlärning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Mikaela Vennefjord; [2021]
  Nyckelord :Genus; struktur; könsskillnader; måluppfyllelse; läsinlärning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om Helsingborgsmodellen kunde påvisas leda till utjämning av könsskillnader i måluppfyllelse i läsinlärning för elever i årskurs 1–3. Kvalitativa metoder har använts till insamling, där tre semistrukturerade intervjuer utgjort den främsta källan och färdiga sammanställningar av provresultat från de nationella proven använts som tillägg. LÄS MER

 5. 5. Sju- till nioåriga elevers tankar om den tidiga läsinlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sandra Bergström; [2021]
  Nyckelord :student perspective; reading ability; reading development; reading methods; elevperspektiv; läsförmåga; läsinlärningsmetoder; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med ökad kunskap om sju- till nioåriga elevers föreställningar om tidig läsinlärning. Studien utgår från en metodkombination där det empiriska materialet består av svar från en kvantitativ enkätundersökning varav tjugonio elever i årskurs ett och två svarat. LÄS MER