Sökning: "läsintervention"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet läsintervention.

 1. 1. Intervention i läsutveckling : Vinsten med det sociala samspelet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :avkodning; interaktiv bokläsning; läsförståelse; läsintervention; läsutveckling; sociala samspelet; upprepad läsning;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att ta reda på om elevers läsutveckling genom samlärande elever emellan kan likställas med lästräning med speciallärare. Genom en läsintervention som bygger på repetitionsläsning med läslistor och interaktiv bokläsning i grupp kommer resultaten jämföras mellan de två grupperna som ingår i interventionen. LÄS MER

 2. 2. Datorbaserad intensiv läsintervention vid avkodningssvårigheter

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Miranda Tolonen; Linnea Evensen Tranell; [2018]
  Nyckelord :Avkodning; läsintervention; datorbaserad; Grapholearn; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka om en intensiv läsintervention med det phonicsbaserade datorspelet Grapholearn kunde förbättra avkodningsförmågan hos elever med avkodningssvårigheter. Studien avsåg även se på genomförbarheten och behovet av resurser för att genomföra en intervention med Grapholearn i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. "Då känns det att jag kan läsa" - en intervention med upprepad läsning i helklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sophie Hylén Landström; [2016]
  Nyckelord :inkludering; helklass; läsflyt; läsintervention; upprepad läsning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Hylén Landström, Sophie (2016), ”Då känns det att jag kan läsa” – en läsintervention med upprepad läsning i helklass. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Läsinterventioners påverkan på elevers självbild och motivation

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jennifer Wigerfelt Ingvaldsson; Rebecca Andersson; [2015]
  Nyckelord :Läsintervention; motivation; självbild; tidig intensiv lästräning;

  Sammanfattning : Problemområde: Alla elever får idag inte det stöd och de förutsättningar de behöver för att utveckla sin läsning och skrivning på bästa sätt. Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter samt tidiga insatser har stor betydelse för elevernas fortsatta läs- och skrivutveckling men även för deras självbild och motivation. LÄS MER