Sökning: "läsintresse"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet läsintresse.

 1. 1. Dags att främja intresset för skönlitterär läsning! : En kvalitativ intervjustudie med lärare i årskurs 1–3 om hur de arbetar för att främja intresset för skönlitterär läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Linnea Blomqvist; [2021]
  Nyckelord :Läsintresse; skönlitteratur; stöttning; stimulerande läsmiljö; lärare; grundskola.;

  Sammanfattning : Enligt resultatet av flera läsvaneundersökningar sker årligen en minskning av antalet barn och unga som läser skönlitteratur av eget intresse. Utifrån detta resultat har en fråga väckts angående hur lärare menar att de genom stöttning samt skapandet av stimulerande läsmiljöer kan främja intresset för skönlitterär läsning hos elever i årskurs 1–3. LÄS MER

 2. 2. Interaktiv högläsning och dess möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Egvärn; Neda Antic; [2021]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; Läsförståelse; Läsintresse; Läsutveckling; Ordförråd;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har som syfte att undersöka vilka möjligheter interaktiv högläsning har för att främja barns läsutveckling. Frågeställningen som ska besvaras är; vilka möjligheter har interaktiv högläsning i skolan och hemmet för barns läsutveckling?Inledningsvis presenteras den relation vår kunskapsöversikt och syfte har till styrdokumenten samt internationella kunskapsmätningar. LÄS MER

 3. 3. ”De har ju mycket att säga när de får komma med saker själva” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av högläsning och samtal i syfte att stimulera elevers läs- och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; samtal; read aloud;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare i årskurs F-3 har av högläsning inför klassen i svenskämnet för att stimulera elevernas läs- och språkutveckling. Via semistrukturerade intervjuer valde jag att söka svar på vad lärare säger sig ha för didaktiska syften med sin högläsning samt hur de använder sig av samtal i anslutning till högläsningen. LÄS MER

 4. 4. Högläsning – nyckeln till ett läsintresse för skönlitterära texter? : En intervjustudie om lärares syn på högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Vacchi; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; läsintresse; motivation; lärarperspektiv; reading out loud; reading aloud; grundskola F–3;

  Sammanfattning : Tidigare forskning beskriver att högläsning främjar ett läsintresse. Samtidigt visarPISA-resultat att läsintresset hos elever minskar. Utifrån den inspektionen väcktes ennyfikenhet i mig att undersöka hur lärare arbetar med högläsning kombinerat med att främjaett läsintresse. LÄS MER

 5. 5. Tyst, fri läsning ur ett lärarperspektiv : Är bänkboken en pusselbit för att finna läslusten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Anna Skåre; Marie Tall; [2021]
  Nyckelord :Passive readers; reading role model; silent reading; bench book; interest; Passiva läsare; läsande förebild; tyst läsning; bänkbok; intresse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare i årskurs 3 ser på bänkboken och dentysta, fria läsningen i klassrummet. Även deras syn på elevers möjlighet till attfinna sin läslust och kunna utveckla sin läsning undersöks. Resultatet som presenteras i studien bygger på kvalitativa intervjuer med 10 verksamma lärarefrån olika skolor. LÄS MER