Sökning: "läsintresse"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet läsintresse.

 1. 1. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER

 2. 2. Lust till att läsa : Att väcka barns läsmotivation i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :My Löfstrand; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Reading; Children; School education; Books; Students; Interest; Reading for pleasure; Motivation; Läsning; Läseböcker; Utbildning; Böcker; Elever; Intresse; Nöjesläsning;

  Sammanfattning : This paper presents how the students’ motivation for reading pleasure is caught in school. It is also about how the teachers choose which kind of reading materials they use in the education to give the students the best possible conditions for a lifelong reading pleasure. LÄS MER

 3. 3. Kan intensivträning med reciproka textsamtal leda till bättre läsförståelse och läsintresse? : En jämförande studie mellan träning i mindre grupp och ordinarie helklassundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annika Pettersson; Annika Åström; [2019]
  Nyckelord :interventioner; lässtrategier; avkodning; ordförråd; inferenser; förförståelse;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate whether intensive training with reciprocal teaching in a smaller group in grade 3 can lead to improved reading comprehension and reading interest for children with reading impairment. A comparison was made between the intervention in a smaller group and regular class-room instruction. LÄS MER

 4. 4. Elevers syn på skönlitterär läsning : En studie om elevers läsintresse för läsning av skönlitteratur både på fritiden och i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Wartanian; Felicia Höjman; [2019]
  Nyckelord :Läsintresse; genre; stöttning; skolbibliotek; läsförmåga; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Alla elever kommer till skolan med olika erfarenheter och förutsättningar vilket kan påverka deras läsintresse. I tidigare forskning visar det att flickor har mer läsintresse än pojkar. Elever besöker sällan biblioteket på fritiden även om det visar att de uppskattar dessa besök. LÄS MER

 5. 5. Läslust! : En litteraturstudie om motivation vid läsning av skönlitteratur i gymnasieskolans svenskämne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Uddas; [2019]
  Nyckelord :Läslust; motivation; engagemang; skönlitteratur; gymnasiet.;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i tidigare forskning, är syftet i föreliggande litteraturstudie att belysa hur lust till läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan kan skapas. De frågeställningar som utgör uppsatsens kärna är: Hur kan läsning av skönlitteratur inom svenskämnet i gymnasieskolan organiseras och planeras för att väcka läslust? På vilka sätt kan skönlitteratur läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka läslust? Vilken skönlitteratur kan läsas inom svenskämnet i gymnasieskolan för att väcka läslust? Forskningen förhåller sig överlag samstämmig och kompletterande, förutom viss motstridighet om skrivuppgifter och läsarter. LÄS MER