Sökning: "läskunskap"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet läskunskap.

 1. 1. Det här är inte en text : En studie i att förstå vikten av visuell läskunnighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Lina Eklund; [2018]
  Nyckelord :Bilderbok; visuell läskunskap; semiotik; narratologi;

  Sammanfattning : I den här studien har text och bilders samverkan undersökts ur ett semiotisk och narratologiskt perspektiv. Det empiriska materialet som består av två bilderböcker har analyserats kring hur text och bilder tillsammans samverkar för att berätta en historia. LÄS MER

 2. 2. "Jaa, men bild… det är ju allt!" : En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Bild

  Författare :Lovisa Augustsson; [2018]
  Nyckelord :bild; bildskapande; bild i skolan; bildundervisning; visuell läskunskap; estetik; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : "Jaa, men bild…det är ju allt!" – En kvalitativ undersökning om elevers och bildlärares uppfattningar om bildämnets plats, roll och funktion i skolan är en intervjustudie vilken syftar till att få ökad kunskap om bildlärares och gymnasieelevers uppfattningar om bildundervisning och bildskapande, samt om bildämnets plats, roll och funktion i skolan. Materialet som behandlas består av gruppintervjuer med tre verksamma bildlärare, två estetelever i årskurs 3 samt två teknikelever i årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Läsvänlig litteratur som skildrar utanförskap : En studie om oavsiktliga konsekvenser och symboliskt våld i skolan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hillevi Olterman; Janina Kingstedt; [2015]
  Nyckelord :symbolic violence; unintended consequences; reading ability; social exclusion; symboliskt våld; oavsiktliga konsekvenser; läskunskap; socialt utanförskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats belyser oavsiktliga konsekvenser som kan uppstå när skolpersonal rekommenderar läsvänliga böcker som skildrar utanförskap. Uppsatsen ämnar söka svar på om skolans pedagogiska åtgärd att rekommendera läsvänliga böcker kan ses som en oavsiktlig symbolisk våldföring samt undersöka vilka etiska dilemman som kan uppstå på grund av att böckerna skildrar utanförskap. LÄS MER

 4. 4. ”Flitigt läsa gör dig klok, därför läs varenda bok” : Fallstudie om ett skolbibliotek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christin Olsson; [2015]
  Nyckelord :skolbibliotek; läskunskap; pedagogik; forskning;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the teachers at this high school use the school library.Itschool library and the teachers. The school library is a library close to the school.The library function is aimed primarily to the students of the school. LÄS MER

 5. 5. Vad är läsning? : En studie om elevers uppfattningar om nyttan med att kunna läsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Janette Henze; Madeleine Johansson; [2011]
  Nyckelord :Läsning; ordförståelse; ord;

  Sammanfattning : Syfte med studien var att undersöka elevers tankar och uppfattningar kring nyttan med att kunna läsa. För att få svar på följande frågeställningar; Vad är läsning, enligt elever, vilka uppfattningar har elever om att kunna läsa och när upplever elever att de har användning för sin läskunskap. LÄS MER