Sökning: "läslust enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden läslust enkät.

 1. 1. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 2. 2. Livskunskap ur ett bokperspektiv : En undersökning om hur lärare och elever i årskurs 4–6 arbetar med och upplever skönlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Kivi; Nathalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; undervisning; skönlitteratur; läsande förebild; läsning; barn- och ungdomslitteratur; läslust; bokval;

  Sammanfattning : Det här är en kombinationsstudie som innefattar intervjuer med sex lärare och en enkät med femtiofyra elever. I studien tar vi reda på varför lärare arbetar med skönlitteratur i sin undervisning, hur de undervisar om skönlitteratur, vad de väljer ut för skönlitterära texter och hur de främjar läslusten hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. 257 svensklärares arbete med läsning : svensklärares egen uppfattning av hur och hur mycket de arbetar med läsning av skönlitteratur i årskurs F-6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sara Axved; [2020]
  Nyckelord :Läsa skönlitteratur; läslust; tid; literacy; litterära föreställningsvärldar; textsamtal; identitetsskapande genom texter; likvärdig;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är dels att undersöka hur mycket tid 257 svensklärare i årskurs F-6 upplever att läsningen får i deras undervisning och dels att synliggöra huruvida eleverna får samtala med varandra om det lästa. Vidare är syftet också att dels undersöka hur mycket barn- och ungdomslitteratur läraren läser och dels ta del av lärarnas tankar om hur deras läsundervisning kan utvecklas utifrån verksamheten men också sig själva. LÄS MER

 4. 4. Högläsningen i svenskämnet : En studie kring lärarens mål med högläsning och hur eleverna upplever den i grundskolans årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ruqaia Daebes; [2020]
  Nyckelord :reading aloud; quality; quantity; interview; survey; sociocultural perspective; högläsning; kvalitet; kvantitet; intervju; enkät; lärare; elever; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå lärares mål med högläsning samt hur eleverna upplever högläsningen i grundskolans årskurs 4–6. De frågeställningar jag kommer utgå ifrån är: Varför och hur ofta använder sig lärare av högläsning? Vilken typ av arbete sker under och efter högläsningen? Hur upplever elever högläsning? Till denna studie kommer både en kvalitativ och kvantitativ metod användas i form av intervju och enkät. LÄS MER

 5. 5. Könsskillnader i tonåringars läsvanor, motivation och attityder till att läsa skönlitteratur

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christian Halsöy; Linnea Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :läsvanor; attityder; motivation; skönlitteratur; genus;

  Sammanfattning : Inledning: Dagens samhälle präglas av en snabb teknikutveckling där ungdomars läsvanor har förändrats. Teknikanvändning utgör en stor del av ungdomars liv vilket betyder att läsning av skönlitteratur bortprioriteras allt oftare. Skolans styrdokument uppmanar verksamheten att inspirera ungdomar till att vilja läsa mer. LÄS MER