Sökning: "läslust"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet läslust.

 1. 1. Litteratur för alla? : - En litteraturdidaktisk studie om inkluderande textval i dagensheterogena skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Sörensson; Rima Baledi; [2021]
  Nyckelord :inkludering; heterogent klassrum; litterära textval;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att, med hjälp av aktuell forskning, undersöka vilka litteräratextval som kan fungera inkluderande i ett heterogent klassrum. Därtill ämnarkunskapsöversikten svara på de möjligheter som inkluderande litterära textval kan ge i ettheterogent klassrum. LÄS MER

 2. 2. Skräcken inom och utom oss : En studie över skräckgenrens potential som läs- och värdegrundsfrämjande verktyg i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Andreas Edmark; [2021]
  Nyckelord :Skräcklitteratur; litteraturdidaktik; värdegrund; läslust;

  Sammanfattning : This essay aims to show how the horror genre can be utilized to make reading feel relevant for studentstoday but also as foundation for teaching core values in the classroom. To conduct this study, I relied onAnders Öhmans five categories of what constitutes the horror genre but also Louise M. LÄS MER

 3. 3. Att läsa för en läsare : lärares och elevers uppfattning om och attityd till lärares högläsning i årskurs 3 och 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Elmerot; Jessika Fasth; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; literacy; lyssna; läslust; arbetssätt; språkutveckling; attityd;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka lärares och elevers uppfattning om och attityd till lärarens högläsning, samt hur lärare uppfattar att de praktiserar arbetet med det. Studien genomfördes i årskurs 3 och 6, med det sociokulturella perspektivet och literacy som teoretiskt ramverk, genom sex semistrukturerade intervjuer med lärare samt 112 enkäter till elever. LÄS MER

 4. 4. Attityder till läsning och läsfrämjande metoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Fia Nord; Sandra Forsberg; [2021]
  Nyckelord :elev; läslust; skönlitteratur; studieovana hem;

  Sammanfattning : Svenska pojkars läslust har minskat över tid. Kunskapsöversiktens syfte är att granska och sammanställa aktuell forskning kring pojkar från studieovana hem och deras attityder till skönlitterär läsning, samt hur lärarens val av metodik kan främja läslust. LÄS MER

 5. 5. ”Den röda mattan är utrullad framför biblioteket” – en studie om skönlitteratur i litteracitetsundervisning i sfi på studieväg 1 och 2

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Barbro Källeskog-Österlund; [2020-10-19]
  Nyckelord :kvalitativ studie; sociokulturellt perspektiv; semistrukturerad intervju; sfi; skönlitteratur; litteracitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker genom kvalitativ semistrukturerad intervju vad sex lärare i svenska för invandrare (i fortsättningen sfi) säger att de upplever angående sin användning av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen på studieväg 1 och 2. Forskningsfrågorna handlar om vad lärarna säger att de har för tankar kring användandet av skönlitteratur i litteracitetsundervisningen och på vilket sätt de nyttjar skönlitteratur i undervisningen. LÄS MER