Sökning: "läslust"

Visar resultat 1 - 5 av 320 uppsatser innehållade ordet läslust.

 1. 1. Lärares strategier för att skapa en ökad läslust bland elever i år 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Yamina Walkeapää; [2022]
  Nyckelord :Desire to read; motivation; reading development; reading fiction; Läslust; läsutveckling; motivation; skönlitteraturläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att synliggöra på vilket sätt lärare arbetar för att väcka elevernas läslust i och utanför skolan.  För att uppnå studiens syfte har två frågeställningar skapats. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar elevers läslust : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lejla Fejzulovska McDaniel; [2022]
  Nyckelord :Läslust; läsundervisning; motivation;

  Sammanfattning : Abstrakt Denna kunskapsöversikt undersöker vilka faktorer som påverkar elevers läslust. Kunskapsöversiktens slutsats och diskussion ämnar även besvara vilka didaktiska upplägg som kan göra skillnad genom kunskapen om påverkande faktorer. Granskningen utgörs av tio vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 3. 3. "Man leker men man lär sig samtidigt" : Elevers upplevelser av pedagogiskt drama i SVA-undervisningen på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Ågren; [2022]
  Nyckelord :drama in Swedish as a second language; fiction in second language learning; multimodal tools; drama; student perspective; elevperspektiv; drama i svenska som andratyg; pedagogiskt drama; multimodala verktyg skönlitteratur i andraspråkinlärning;

  Sammanfattning : Gruppdynamik, självkänsla, motivation och läslust är några av de grundstenar sompositiva upplevelser av andraspråksinlärning bygger på (Gass & Selinker, 2008)(Löthagen & Staff, 2009). Min intention är att undersöka huruvida pedagogiskt dramaintegrerat i svenska som andraspråksundervisningen, kan användas som verktyg för attuppnå dessa förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Vad anser lärare och elever främjar elevers läslust? : En kvalitativ intervjustudie om relationen mellan lärares och elevers syn på läslust

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Fanny Eriksson; [2022]
  Nyckelord :didaktisk teori; grundskola; läsfrämjande; läslust; läsning; årskurs 3;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan lärares och elevers syn på läslust. För att besvara syftet utgick studien från följande frågeställningar: Vad anser elever i årskurs 3 hjälper dem att finna läslust?Vad har verksamma lärare i årskurs 3 för föreställningar om hur elevers läslust stimuleras? Eftersom jag ville ta del av lärare och elevers egna tankar valde jag att använda mig av en kvalitativ metod och närmare bestämt semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Sen är det ju kul att läsa också, men det vill man ju inte säga till dem" - en kvalitativ intervjustudie med svenska högstadietjejer kring läsning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Lundkvist; [2022]
  Nyckelord :Läsning; läslust; PISA; motivation; skolbibliotek; läsarter; läsfrämjande arbete; intervjustudie; Rita Felski; högstadiet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER