Sökning: "läsmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet läsmetod.

 1. 1. Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning : Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Monia Näther; Emelie Hartmeyer; [2017]
  Nyckelord :Språklig bakgrund; Phonics; Whole Language; flerspråkiga elever; kartläggning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i Sverige vilket innebär en större flerspråkighet i skolan. I vår tidigare kunskapsöversikt undersöktes de två teoretiska läsmodellerna, Phonics och Whole Language, utifrån ett flerspråkigt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Det sitter mycket i huvudet och mycket i fingrarna. Läsundervisning i grundsärskolans senare år.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angelica Molin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur tre lärare undervisar i svenska i grundsärskolans senare år för att främja elevernas läslärande. För att besvara syftet utformades fyra frågeställningar kring fastställande av läsnivå, individanpassning, användande av läsmetod och främjande arbetssätt i läsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Strukturerad lästräning. Betydelsen av den strukturerade läsmetoden "upprepad läsning" för läsförståelse jämfört med sedvanlig undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna Edlund Wallerstedt; [2014-04-01]
  Nyckelord :läsmetod; upprepad läsning ; kvantitativ studie; läs- och skrivsvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att hos barn med läs- och skrivsvårigheter undersöka användbarheten av den strukturerade läsmetoden, ”upprepad läsning” samt på vilka sätt denna metod under en begränsad tidsperiod med träningstillfällen flera gånger i veckan kan ge ett annat resultat än den ordinära undervisningen som barnen med läs- och skrivsvårigheter erhåller i sitt klassrum av klasslärare eller annan personal.Teori: Genomgång av tidigare forskning talar för, att en strukturerad lästräning med en tydlig koppling mellan ljud och bild samt läsning med fokus på en för läsaren meningsfull text, bör ge positiva effekter hos barn med läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Reading to Learn - en metodutvärdering

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Jessica Norling; [2013]
  Nyckelord :läsmetod; läsning; läsinlärning; läsförståelse; Reading to Learn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en metodutvärdering av metoden, Reading to Learn. Utvärderingen kommer visa om metoden har några begränsningar, för- och nackdelar och om den passar i olika skolämnen. För att komma fram till ett resultat används aktionsforskning vilket innebär observationer, intervjuer och eget utförande. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenhet av Trullemetoden inom läs- och skrivlärande : - en kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ulrika Kandelid; Helena Frohm; [2012]
  Nyckelord :läslärande; läsmetod;

  Sammanfattning : Sammanfattning Vår uppsats är en kvalitativ undersökning och grundar sig i intervjuer på fyra olika skolor. Syftet med uppsatsen är att undersöka lärarnas perspektiv, tankar och erfarenheter i arbetet med Trullemetoden inom läs- och skrivlärande i förskoleklass. LÄS MER