Sökning: "läsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet läsmotivation.

 1. 1. ”Asså, läsning är ju ändå rätt så kul” : En studie om högstadieelevers inställning till den skönlitterära läsningen i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Ellen Hermansson; [2020]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; skönlitteratur; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. LÄS MER

 2. 2. Att främja elevers läslust och läsmotivation : Hur lärare i årskurs 4-6 genomför litteraturundervisning med fokus på elevers läslust och läsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Cecilia Netzell; [2020]
  Nyckelord :Literature teaching; reading; reading enjoyment; motivation to read; reading ability; teacher as role model for reading; Swedish as a school subject; Litteraturundervisning; läsning; läslust; läsmotivation; läsförmåga; läsande förebild; ämnet svenska;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i årskurs 4-6 genomför litteraturundervisning i ämnet svenska för att främja elevers läslust och läsmotivation. Syftet fördjupas vidare i vilka metoder lärare använder när de arbetar med läsning i klassrummet, vad lärare anser kan påverka elevers läslust och läsmotivation, samt deras egen inställning till läsning och om den kan ha inverkan på hur de i sin undervisning lyckas intressera elever för läsning. LÄS MER

 3. 3. Ungas läsande : Om samtalets möjligheter i läsundervisningen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Feldin; [2020]
  Nyckelord :Läsundervisning; läsförståelse; lässtrategier; läsmotivation;

  Sammanfattning : Reading instruction, reading comprehension, reading strategies, reading motivation, .... LÄS MER

 4. 4. "Den bästa dagen i veckan är när eleverna får komma till hunden." : En kvalitativ intervjustudie kring pedagogers uppfattning om läshundars effekter på lågstadieelevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Fransson; Tilda Nordenholm; [2020]
  Nyckelord :R.E.A.D-dog; reading motivation; motivation; effects; läshund; läsmotivation; motivation; effekter;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om och hur pedagoger upplevde vilka effekter läshundar hade på elevers motivation för läsning i lågstadiet. Syftet var dessutom att ta reda på vilka sätt dessa pedagoger uppfattade effekterna. Läshundar ska hjälpa elever att utveckla sin läsning och bidra till elevers motivation till att läsa. LÄS MER

 5. 5. Läsande förebilder och motiverande undervisning : En kvalitativ studie av några svensklärares sätt att arbeta med skönlitteratur för att kunna främja elevers motivation för läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Marzia Kabir; [2020]
  Nyckelord :Teachers role; motivational work; reading motivation; desire to read; Lärarroll; motivationsarbete; läsmotivation; läslust;

  Sammanfattning : The aim of this study is to find out how middle school teachers, who works in central Stockholm, work with fiction in the Swedish subject to promote the pupils’ motivation in reading fiction and what kind of materials they use to do so. This means that the study aims to investigate the teachers' perspectives in the work of promoting motivation for reading fiction. LÄS MER