Sökning: "läsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet läsmotivation.

 1. 1. Elevers läsmotivation : - Sambandet mellan läsmotivation och läsförmåga samt motivationshöjande undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Caroline Ekberg; Pernilla Hansson; [2021]
  Nyckelord :Läsförmåga; Läsmotivation; Läsning; Läsundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt redogör för vad aktuell forskning säger om högstadieelevers läsmotivation i relation till läsförmåga samt motivationshöjande undervisningsmetoder i läsundervisningen.  Översikten utgår från frågeställningarna: Vad säger forskningen om elevers läsmotivation i relation till deras läsförmåga?​ ​Samt, vad säger forskningen om hur lärare kan engagera och motivera sina elever att läsa? Resultatet visar ett tydligt samband mellan högstadieelevers läsmotivation och deras läsförmågor, d. LÄS MER

 2. 2. Läsvanor, läsattityder och läsmotivation hos högstadieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Kristoffer Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Läsvanor; läsattityd; läsmotivation; läsförmåga; Self determination theory; svenska som andraspråk; högstadieelever.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka tio femtonåriga andraspråkstalande pojkars och flickors läsvanor, läsattityder och läsmotivation samt att försöka identifiera faktorer som främjar högstadieelevers läsning. Vid datainsamlingen nyttjades semistrukturerade intervjufrågor samt en aktualiserad och reviderad variant av PISA:s elevenkät från 2018. LÄS MER

 3. 3. ”Man har en verktygslåda och jobba med” : En studie av barnbibliotekariers förhållningssätt till multimodala textvärldar, digitala verktyg och medier samt läsmotivation i det läsfrämjande arbetet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Frisk; Elisabeth Johansson; [2021]
  Nyckelord :Läsfrämjande; multimodalitet; digitala verktyg; digitala medier; folkbibliotek; barnbibliotekarie;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to gain insight into how children's librarians, at public libraries, work to promote reading towards children between the ages of 6 and 16. The two main purposes were to study the view of reading and investigate how they   approach the multimodal world where digital media and tools make a complement to traditional media and how the work with  them can be related to reading motivation. LÄS MER

 4. 4. Skönlitterära minnen och läsmotivation : Perspektiv på hur gymnasieelevers läsmotivation kan förstås och förändras

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Fanny Lundberg; Linnéa Granlöf; [2021]
  Nyckelord :läsmotivation; self-determination theory; affektiva minnen; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : From the perspective of self-determination theory this studyexamines whether affective memories of fictional reading and early reading activities have an impact on the reading motivation in lateradolescence. This studyalso highlightsstudentssuggestions on how teachers can enhance reading motivation. LÄS MER

 5. 5. Lärares berättelser om arbetet med läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rebecca Nilsson; Kajsa Thorlund Brönmark; [2021]
  Nyckelord :F - 3; Gemensam läsning; högläsning; läsförståelse; läsmotivation; textsamtal.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur åtta lärare i årskurs F-3 arbetar med läsförståelse. En kvalitativ studie med semistrukturerade muntliga och skriftliga intervjuer av åtta lärare har genomförts för att samla in lärarnas beskrivningar om sitt arbete. LÄS MER