Sökning: "läsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade ordet läsmotivation.

 1. 1. All läsning börjar med ett val- en intervjustudie om bokval med elever i årskurs 6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Elin Nilsson; [2020-02-28]
  Nyckelord :Bokval; läsmotivation; valprocesser; förhandlingar; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Vad, hur och varför elever gör ett visst bokval behandlas i den här studien. Syftet är attundersöka hur elever väljer skönlitterära böcker utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. ”Asså, läsning är ju ändå rätt så kul” : En studie om högstadieelevers inställning till den skönlitterära läsningen i svenskämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Ellen Hermansson; [2020]
  Nyckelord :läsmotivation; högstadiet; skönlitteratur; skönlitterär läsning;

  Sammanfattning : Mycket av den forskning som finns idag visar att läsmotivationen hos skolungdomar sjunker. I denna studie undersöks högstadieelevers attityder till skönlitterär läsning i skolan samt undersöks hur det går att förändra de attityder som finns. LÄS MER

 3. 3. Skapa inre motivation för läsning : En litteraturstudie om hur yttre faktorer kan öka elevernas inre motivation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Amela Pejmanovic; Karlsson Jessica; [2020]
  Nyckelord :Reading motivation; reading development; fiction; intrinsic motivation; extrinsic motivation; middle school; Läsmotivation; läsutveckling; skönlitteratur; inre motivation; yttre motivation; mellanstadiet;

  Sammanfattning : En individs förmåga att läsa är betydelsefull av den orsak att läsningen är användbar hela livet. Genom läsningen utvecklas olika förmågor vilka blir särskilt aktuella i skolan där de kommer till uttryck i alla ämnen. Trots att läsning har stor betydelse för att en elev ska fullfölja sin skolgång råder bristande läsmotivation. LÄS MER

 4. 4. Folkbibliotekets läsfrämjande projekt för barn och unga relaterat till forskning inom läsfrämjande : Med särskilt avseende på barnperspektivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Svensson; [2020]
  Nyckelord :Barnperspektiv; Folkbibliotek; Fri läsning; Innehållsanalys; Inre läsmotivation; Läsattityd; Läsfrämjande projekt för barn och unga; Läsintresse;

  Sammanfattning : The thesis consists of an empirically based qualitative content analysis of four Swedish reading promotion program reports of concluded and evaluated public library run reading promotion programs aimed at children and young adults. The empirical material was confronted with research findings in reading promotion activities. LÄS MER

 5. 5. Hur får vi våra gymnasieelever att läsa skönlitteratur? : En intervjustudie om svensklärarnas arbete för ökad läsmotivation.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Beatrice Gilljam; [2020]
  Nyckelord :Läsmotivation; skönlitterär läsning; sociokulturellt perspektiv; mediering; proximal utvecklings;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie var att undersöka hur svensklärare på gymnasiet upplever att de arbetar för att öka elevernas läsmotivation. Detta har undersökts utifrån följande två frågeställningar:   • Vilka faktorer upplever gymnasielärare är viktiga att ta hänsyn till för att öka eleverna läsmotivation gällande skönlitterär läsning?  • Vilka strategier eller metoder upplever svensklärarna öka elevers läsmotivation?  Undersökningen har utgått från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som metod för datainsamling. LÄS MER