Sökning: "läsning; gymnasieskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden läsning; gymnasieskolan.

 1. 1. Från insamling av data till användbar karta : Formativ undervisning för GIS-projektarbeten inom geografiundervisning på gymnasieskolan

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ralf Rentz; [2020]
  Nyckelord :formativ undervisning; geografi; GIS; geografiska informationssystem; projektarbete;

  Sammanfattning : Detta utvecklingsarbete betraktar formativ undervisning för GIS-projektarbeten från insamlingav data till användbar karta inom geografiundervisning på gymnasieskolan. Studien utgår från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation mellan lärare och elever har en nyckelroll. LÄS MER

 2. 2. Läsarter – hur ska det läsas? : En systematisk litteraturstudie om läsarters förekomst och efterfrågan i svenskämnet i högstadiet och gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Fredrik Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Läsarter; läsning; sakprosa; skönlitteratur; högstadiet; gymnasieskola.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vilka läsarter för skönlitteratur och sakprosa som elever intar, vilka de förses med och vilka som efterfrågas av olika aktörer. Genom att undersöka läsarter genereras kunskap om hur läsundervisning utformas och hur väl den möter olika aktörers efterfrågan. LÄS MER

 3. 3. Grannspråksundervisning i svenskämnet i grund- och gymnasieskolan : En litteraturstudie med nordiskt språkligt fokus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Ringnér; [2019]
  Nyckelord :Grannspråk; grannspråksundervisning; digital undervisning; nordisk gemenskap; didaktik.;

  Sammanfattning : Syftet med den här systematiska litteraturstudien var att undersöka och kartlägga forskningsfältet om grannspråksundervisning inom svenskämnet kopplat till kursplanerna. Forskningsfrågorna handlade om vilket innehåll grannspråksundervisningen ska ha, vilka arbetssätt som är lämpliga samt vad som gynnar respektive hämmar grannspråksundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande undervisning i svenska på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Mufic; [2019]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; Litteraturdidaktik; Svenskämnet; Svenskundervisning; Årskurs 6-9;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt fokuserades begreppet litteraturdidaktik med syftet att undersöka vilken svensk litteraturdidaktisk forskning med fokus på gymnasiet och grundskolan årskurs 6–9 fanns? Vidare undersöktes också vilka teman som kunde identifieras inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet i de artiklar som inkluderades i kunskapsöversikten. Resultatet bestod av systematiskt insamlade källor bestående av vetenskapliga artiklar i sökningar som gjorts i Linköpings universitets sökverktyg UniSearch samt i SwePub. LÄS MER

 5. 5. Som att hänga upp en tavla du inte gillar : En intervjustudie om fyra gymnasielärares erfarenheter av att motivera elever till läsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Emma Engström; [2019]
  Nyckelord :läsmotivation; motivation; läslust; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Läsning av skönlitteratur är en stor del av svenskämnet på gymnasieskolan men lärare har idag allt större bekymmer med att motivera sina elever till läsning. Syftet med denna studie är därför att undersöka gymnasielärares erfarenheter av elevers motivation i samband med läsning. LÄS MER