Sökning: "läsning bild"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden läsning bild.

 1. 1. Serietidningar i undervisningen i fritidshem : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hisham Rahim; Viktor Andersson Karlsson; [2021]
  Nyckelord :serietidningar; läsförståelse; lärare; bild och text; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva lärarnas erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshemmet. De frågeställningar som tillämpades i studien är följande:  - Hur arbetar lärare med serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka möjligheter uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka begränsningar uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. När orden inte räcker till : En studie om ordförrådsutvecklande undervisning för elever med språkstörning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kristina Leo; Catrine Svensson; [2021]
  Nyckelord :Developmental Language Disorder; language-accessible learning environments; lexical networks; linguistic vulnerability; sociocultural theory; vocabulary teaching; Lexikala nätverk; ordförrådsutvecklande undervisning; sociokulturell teori; språklig sårbarhet; språkligt tillgänglig lärmiljö; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om ordförrådsutveckling och dess främjande avseende elever med språkstörning, utifrån några lärares, speciallärares och skollogopeders beskrivningar. Elever med språkstörning utvecklar inte sina språkliga förmågor i samma takt som jämnåriga och utveckling av ordförrådet är ett vanligt svårighetsområde hos dessa elever. LÄS MER

 3. 3. ”Datorn hjälper mig att skriva men det gör inte pennan” : Fallstudier av elevers skrivande i tvåklasser i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annsofie Sköld; Sanna Maad; [2021]
  Nyckelord :: Skrivande; Årskurs 3; Elevtexter; Intervjuer; Elevtextanalys; Skrivförmåga; Skrivprocess; Skrivverktyg; ASL; Sandvikenmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att genom fallstudier i två klasser i årskurs 3 undersöka elevers skrivande och elevers uppfattningar om sitt skrivande utifrån berättande texter som de skrivit på datorn eller för hand. Syftet var även att undersöka hur lärare arbetar med skrivande i sina respektive klasser där den ena klassen fokuserar traditionella skrivmetoder, med utgångspunkt i att skriva texter för hand och den andra klassen fokuserar användandet av digitala skrivverktyg genom metoden ASL (Att skriva sig till läsning) och Sandvikenmodellen. LÄS MER

 4. 4. Matematikappars effekt på lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Nick Holk; Emma Nilsson; [2021]
  Nyckelord :appar; elevers lärande; matematik; matematikappar; matematikundervisning;

  Sammanfattning : I dagens skola är matematikappar ett vanligt förekommande inslag i undervisningen. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka matematikappars påverkan på elevers lärande imatematik. LÄS MER

 5. 5. Engelsk läsförståelse genom multimodal text : Hur multimodal text påverkar elevers läsförståelse i engelskämnet i årskurs 5

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; [2021]
  Nyckelord :Multimodal text; engelska läsförståelse; kvasiexperiment; svensk grundskola; årskurs 5;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att multimodala texter kan förbättra elevers läsförståelse i engelskämnet. Samtidigt finns en avsaknad av studier som undersöker detta fält i den svenska skolan i årskurs 4–6. LÄS MER