Sökning: "läsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet läsprocessen.

 1. 1. Vardagsmatematik : En tillämpning för elevers matematikinlärning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Boode Näveri; Mikaela Larsson; [2021]
  Nyckelord :Matematik; vardagsmatematik; vardagsrelaterad matematik i unga åldrar; elever i grundskolan; motivation;

  Sammanfattning : Många elever upplever ångest och oro inför matematikämnet, där elevers förmågor hämmas på grund av dessa känslor. Denna kunskapsöversikt handlar om att beskriva en undervisningsform, som har visat att både motivation och förståelse hos elever ökar. LÄS MER

 2. 2. Ger det själen vingar? : En studie i användningen av barnlitteratur i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Berit Ghavidel Rostami; [2020]
  Nyckelord :Children’s literature; children’s books; reading; book conversations; literature conversations; life issues; leisure centers; leisure center teachers; socio – cultural perspective; environmental psychological perspective; reading circle; library; school library; Barnlitteratur; barnböcker; läsning; boksamtal; litteratursamtal; livsfrågor; fritidshem; fritidshemslärare; sociokulturellt perspektiv; miljöpsykologiskt perspektiv; läsandets cirkel; bibliotek; skolbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to investigate and shed light on how children’s literature is used in the after – school center, if there are any conversations with children’s literature as a starting point and if children’s literature and conversation from the books are used as tools to let students process issues concerning themselves, their lives and their thoughts. The servey was conducted in the form of a web-based questionnaire and the questionnaire responses were then analyzed from three different theoretical perspectives: a socio-cultural perspective, an environmental psychological perspective and Aidan Chamber’s model The Reading Circle. LÄS MER

 3. 3. Hur skapar personer läsvägar vid läsning av en magasinartikel?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Frida Torstensson; [2019]
  Nyckelord :läsprocess; typografi; editorial design; magasintypografi; empirisk undersökning; läsvägar; multimodal text; läsning;

  Sammanfattning : Denna studie kommer närmare undersöka typografins och bildernas roll i förhållande till läsarens beteende i läsprocessen. Hur står magasintypografiska konventioner i relation till hur människor faktiskt läser en artikel i CAP&Design? I en visuell analys beskriver jag artikelns typografi utifrån några handböckers typografiska principer. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk tjänstehund som externt kompensatoriskt hjälpmedel : För ökad motivation, självkänsla och läsförmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anne Axelsson; Gunilla Olsson; [2018]
  Nyckelord :intervention; compensatory aid; reading ability; motivation; educator dog teams; esteem; special pedagogical perspective; interventioner; kompensatoriskt hjälpmedel; läsförmåga; motivation; pedagogiskt tjänstehundsteam; självkänsla; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Dagens samhälle ställer stora krav på läsförmåga för att vara en del av samhället. Förutsättning för inlärning bottnar i en god läsundervisning. Läsprocessen innehåller flera faktorer såsom språkförståelse, avkodning och motivation. LÄS MER

 5. 5. Att kunna läsa mellan raderna : En studie av elevers uppfattningar av läsförståelse.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Camilla Olsson; [2016]
  Nyckelord :fenomenografi; läsförståelse; läsning;

  Sammanfattning : Inledning: Resultatet i den internationella PISA-undersökningen 2012 visade att svenska elevers läsförståelsekompetens hade sjunkit. Reichenberg (2011) har påtalat att det i Sverige finns få lässtudier som har fokuserat på mellanåren och högstadiet och då främst varit inriktade på skönlitterära texter. LÄS MER