Sökning: "läsprov"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet läsprov.

 1. 1. Diagnostiska läs- och skrivprov Bedömning som formar lärandet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Loustalot-Forest; [2020-01-16]
  Nyckelord :Diagnostiska läs- och skrivprov; DLS; formativ bedömning; formativ utvärdering; forma lärandet; prov; läs- och skrivscreening; läsprov;

  Sammanfattning : DLS - diagnostiska läs- och skrivprov är ett frekvent använt screeningmaterial som köps in av skolor för att kartlägga elevers läs- och skrivförmåga på grupp- och individnivå. Det är normrelaterade, standardiserade prov som tillåter jämförelser eftersom proven har prövats ut på en stor grupp jämnåriga. LÄS MER

 2. 2. "Men vadå eleverna kan väl läsa" : Mätning av läsförståelse på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Julia Gillqvist; [2017]
  Nyckelord :Mäta läsförståelse; svenska; svensklärare; gymnasieskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har en tidigare genomförd litteraturstudie som bakgrund vilken syftade till att kartlägga den kunskapssyn som ligger bakom mätning av elevers läsförståelse. Litteraturstudien visade att forskningsområdet är eftersatt men i en försiktig slutsats konstaterades att det nationella läsförståelseprovet under Lgy11 bättre verkar spegla samhällets kunskapssyn än under Lpf94. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av genus och ålder vid läsprov : Analys av resultatet i ett DLS-prov för årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Erika Wallin; [2015]
  Nyckelord :diagnostiskt läs- och skrivprov; DLS; läsförståelse; genus- och åldersperspektiv.;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att undersöka och analysera ett diagnostiskt läs-och skrivprov (DLS-prov), och dess moment i läsförståelse för årskurs 2, år 2013. Det jag ville se var om det går att tolka DLS-provets resultat utifrån genus- och åldersperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Övas det som prövas? : En textanalys av samstämmigheten mellan två läsförståelseläromedel och PIRLS läsprov

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Teresia Björkman; [2015]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading comprehension strategies; textbook analysis; PIRLS; Läsförståelse; läsförståelsestrategier; läromedelsanalys; PIRLS;

  Sammanfattning : In the light of Swedish pupils' declining understanding of non-fiction, as well as the abolition of textbook examination, the idea for this study was born. The purpose was to explore two reading comprehension textbooks in the subject of Swedish and compare them to PIRLS reading test from 2011. LÄS MER

 5. 5. De viktiga proven : Elever i läs- och skrivsvårigheter berättar om sina erfarenheter av förberedelser, anpassningar och genomförande av nationella läsprov i svenska i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Marie Hofvander; [2015]
  Nyckelord :national tests; adjustments; test preparation; assessment; test anxiety; reading and writing difficulties dyslexia; reading comprehension strategies; perspectives of special education; policy enactment; nationella prov; anpassningar; provförberedelser; bedömning; provstress; läs- och skrivsvårigheter dyslexi; läsförståelsestrategier; specialpedagogiska perspektiv; policy enactment;

  Sammanfattning : Hur policyförändringar, som fler nationella prov och tidigare betyg, kan komma till uttryck i verksamheten utforskas i denna studie. Syftet är att undersöka hur några elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi beskriver sina erfarenheter av att göra nationella läsprov i svenska i årskurs 6. LÄS MER