Sökning: "lässtrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 252 uppsatser innehållade ordet lässtrategier.

 1. 1. Läslyftets betydelse med fokus på läsförståelse av faktatexter En kvalitativ studie av några mellanstadielärares erfarenheter ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernilla Gemrud; Karin Ingemalm; [2020-01-15]
  Nyckelord :Läslyftet; kollegiala lärandet; läsförståelse; faktatexter; lässtrategier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en djupare förståelse hur tolv mellanstadielärare på tre olika skolor utvecklat undervisningen kring läsförståelse av faktatexter utifrån Läslyftets betydelse. Specifikt fokus riktas mot elever i svårigheter att förstå faktatexter de läst. LÄS MER

 2. 2. Hur lärare i grundsärskola understödjer elevers läsutveckling: En multipel fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Johansson; Anna-Lena Grundström; [2020]
  Nyckelord :Läsutveckling; intellektuell funktionsnedsättning; läsförståelse; lässtrategier; läsundervisning;

  Sammanfattning : Att kunna läsa är viktigt i ett samhälle där information och kommunikation ofta sker genom skrift. Syftet med denna studie var att undersöka och belysa hur några lärare inom grundsärskolan, årskurs 7-9, understödjer elevers läsutveckling. Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i Vygotskijs sociokulturella perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Elevers egna erfarenheter och tolkningar av skönlitterära texter : Fyra mellanstadielärares syn på sin läsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emilia Endro; Fanny Hafmar; Malin Lilja; [2020]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading skills; reading strategies; teaching strategies; metacognition; envisionments; fiction; middle school; Läsförståelse; läsförmåga; lässtrategier; undervisningsstrategier; metakognition; föreställningsvärldar; skönlitteratur; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Skolinspektionens granskning (2010) visar att elevers egna erfarenheter och kunskaper inte får tillräckligt med utrymme i deras bearbetning av texter, därmed uppfylls inte de övergripande mål som tydliggörs i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2019). Den föreliggande studiens syfte är därför att undersöka hur lärare i årskurs 4–6 arbetar för att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och kunskaper vid läsning av skönlitteratur. LÄS MER

 4. 4. Elevers läsförståelse i ett reflekterande klassrum : En systematisk litteraturstudie om att på bästa sätt främja läsförståelse genom lässtrategier, motivation och kognitiv stöttning i årskurs 1–3  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Perkovic; Alexandra Ström; [2020]
  Nyckelord :Learning to read; reading comprehension; reading strategies; motivation; cognitive support; self-perception; Läsinlärning; läsförståelse; lässtrategier; motivation; kognitiv stöttning; självuppfattning;

  Sammanfattning : Denna systematiska litteraturstudies syftet är att identifiera de evidensbaserade sätt på vilka lärare kan arbeta med läsinlärning för att skapa läsförståelse av skönlitteratur i årskurs 1–3. Studiens material består av utvalda artiklar som samlats in från olika databaser utifrån nyckelord från syfte och frågeställning. LÄS MER

 5. 5. Samtal om lässtrategier för en ökad läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tuba Sangin; Maria Martinsson; [2020]
  Nyckelord :funktion; läsförståelse; lässtrategier; samtal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att reda på hur och på vilket sätt samtal kring lässtrategier spelar en viktig roll av läsförståelsen inom svenskämnet. Av det funna materialet kom vi fram till att lässtrategier ligger till grund för givande diskussioner både lärare-elev och elever emellan. LÄS MER