Sökning: "lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet lässvårigheter.

 1. 1. Lässvårigheter och matematikinlärning : En kvalitativ studie om vilka arbetssätt och metoder lärare och speciallärare i årskurs 2-3 använder för att stötta elever med lässvårigheter

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Ina Supponen; [2021]
  Nyckelord :arbetssätt; klasslärare; lässvårigheter; matematikinlärning; speciallärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vilka arbetssätt och metoder lärare använder inom årskurserna 2-3 för att stötta elever med lässvårigheter i matematikinlärningen samt motiven till dessa. Studien sökte också efter om det fanns några likheter och/eller skillnader mellan de arbetssätt och metoder som klasslärare och speciallärare använde. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens roll i arbetet med tidig identifiering och tidiga insatser gällande lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Ann-Charlotte Selander Smetana; Christine Sjölin; [2021]
  Nyckelord :avkodning; läsförståelse; uppdrag; stöd; undervisning;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the role of special needs teachers in early identification and early support reading, and the related didactical considerations, perceived obstacles, and success factors. Furthermore, this study explored what characterizes the special needs teacher’s role in the didactical developing educational practices related to identification and support. LÄS MER

 3. 3. Normering och undersökning av övningseffekt på ordavkodningstesten A1-A4 på mellanstadieelever i kommunala grundskolor : en kvantitativ tvärsnittsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Isabella Kadar; Lars-Johan Kroon; [2021]
  Nyckelord :Word decoding; re-testing; practice effect; reading disability; dyslexia; Ordavkodning; upprepad testning; övningseffekt; lässvårigheter; dyslexi;

  Sammanfattning : Upp till 20% av alla barn drabbas av någon form av läs- och skrivsvårigheter. För kunna utvärdera de interventioner och anpassningar som skolan gör för dessa barn behövs valida och reliabla testinstrument. LÄS MER

 4. 4. En empirisk studie om sambandet mellan matematik och läsförståelse : med inriktning på textuppgifter samt vilka hinder som kan uppstå för elevers förståelse för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Melissa Karlsson; Alva Hultén; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Textuppgifter; Läsförståelse;

  Sammanfattning : Denna empiriska studie fokuserar på sambandet mellan matematik och läsförståelse med inriktning på textuppgifter. Syftet med den empiriska studien är att få en djupare förståelse om läsförståelsens roll i elevers arbete med textuppgifter i matematik. LÄS MER

 5. 5. Information från myndigheterna : En studie i tillgänglighetsanpassning av krisinformation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Accessibility; crisis communication; reading difficulties; plain language; readability agencies; SMS; covid-19; Tillgänglighet; kriskommunikation; lässvårigheter; klarspråk; läsbarhet; myndigheter; sms; covid-19;

  Sammanfattning : Vid krissituationer som berör en hel nation är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan myndigheter och medborgare fungerar. Den måste vara utformad på ett tillgängligt sätt för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. LÄS MER