Sökning: "lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 268 uppsatser innehållade ordet lässvårigheter.

 1. 1. Lust och kunskap som förutsättning : Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Hanna Remblegård; [2022]
  Nyckelord :Students in reading difficulties; desire to learn; teacher skills; reading learning; early intervention.; Elever i lässvårigheter; lust att lära; lärarskicklighet; läsinlärning; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractRemblegård, Hanna (2022). Lust och kunskap som förutsättning - Lärares och speciallärares arbete med läsinlärning för elever i lässvårigheter. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av hur pedagoger arbetar med digitala verktyg i läs- och skrivundervisningen : Med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Madeleine Fransson; [2022]
  Nyckelord :digital tools; reading difficulties; writing difficulties; Writing to Read; elementary school; digitala verktyg; lässvårigheter; skrivsvårigheter; Att skriva sig till läsning ASL ; grundskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger arbetar med att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter genom digitala verktyg inom F-3 och ämnet svenska. Forskningsfrågorna handlar om hur pedagogerna som medverkar i studien tolkar fenomenet läs- och skrivsvårigheter, samt på vilka sätt de arbetar för att främja inlärningen med digitala verktyg och vilka möjligheter respektive svårigheter de möter i undervisningen med stöd av digitala verktyg. LÄS MER

 3. 3. Kan lästräningsmetoden Korrekt läsning utveckla läsförmågan hos elever som uppvisar lässvårigheter? : En interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Johanna Berthagen; Lena Bergkvist; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Studiens syfte var att undersöka om lästräningsmetoden Korrekt läsning (Fouganthine & Jacobson in print) kunde utveckla läsförmågan hos elever i årskurs 2 som uppvisade lässvårigheter. Vi genomförde vår intervention med sex elever för att se om elevernas resultat gällande ordigenkänning och läsflyt kunde främjas med hjälp av en period av intensiv och strukturerad träning med lästräningsmetoden. LÄS MER

 4. 4. Matematikuppgifters utformning påverkar elevers resultat : En jämförelse mellan textbaserade och bildbaserade uppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Sebastian Karlsson; [2022]
  Nyckelord :textbaserade uppgifter; bildbaserade uppgifter; läsförmåga; lässvårigheter; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i elevers resultat mellan textbaserade uppgifter och bildbaserade uppgifter, om eventuella skillnader går att finna mellan könen samt mellan elever med självupplevda lässvårigheter och elever utan självupplevda lässvårigheter i matematik på området geometri. Detta testas genom att låta elever i årkurs nio genomföra ett prov som innehåller uppgifter som är både textbaserade och bildbaserade. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivsvårigheter hos lågstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rim Yousif; Katarina Zubak; [2022]
  Nyckelord :dyslexi; flerspråkighet; grundskola; lågstadieelever; lässvårigheter och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi med hjälp av tio vetenskapliga artiklar svarat på följande frågeställningar: Vilka svårigheter kan elever med dyslexi och flerspråkiga elever möta i läs- och skrivundervisningen? Hur yttrar sig svårigheterna i undervisningen?Resultatet visar olika svar utifrån tre teman som vi har utgått ifrån. Det första temat är “läs- och skrivsvårigheter i undervisningen”, där stavning blir ett bekymmer för elever eftersom de har svårt att producera längre texter. LÄS MER