Sökning: "lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet lässvårigheter.

 1. 1. FINNS DET NÅGOT SAMBAND MELLAN LÄSNING OCH TAKT/RYTM?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabeth Larsson; [2020-01-07]
  Nyckelord :takt; rytm; läsning; avkodning; förståelse; SVR; lärmiljö;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka om det finns något samband mellan läsning och takt- och rytmförmågan. Om sambandet bekräftas, är studiens huvudsyfte utifrån en specialpedagogisk aspekt, att i ett längre perspektiv främja en mer tillgänglig lärmiljö för elever med lässvårigheter. LÄS MER

 2. 2. Lässvårigheter och sociala konsekvenser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Märta Jonzon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emely Berggren; Yasmine Phexell; [2020]
  Nyckelord :arbetsminne; dyslexi; dyskalkyli; läs- och skrivsvårigheter; lässvårigheter; matematik; matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie avser att sammanställa och redovisa vetenskapliga artiklar som hanterar vår frågeställning: “Vilket samband finns det mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter?”. För att få fram artiklar har sökningar gjorts på databaserna ERIC och SwePub. LÄS MER

 4. 4. Garanterat läskunnig, eller? Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Ledel; Malin Åkesson; [2020]
  Nyckelord :kartläggning; läsa-; skriva-; räknagarantin; lässvårigheter; tidig identifiering; tidiga insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ledel, Eva och Åkesson, Malin (2019). Garanterat läskunnig, eller? - Påverkar läsa-, skriva-, räknagarantin pedagogers tankar om tidig identifiering och tidiga insatser gällande elevers läsning? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. En studie om läshundars inverkan på elevers läsmotivation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Joanna Andersson; [2019-03-06]
  Nyckelord :Läshund; läsutveckling; oxytocin; motivation; djurassisterad pedagogik;

  Sammanfattning : Alla elever utvecklar inte läsförmågan trots de dagliga lässtunderna i skolan. Olika orsaker kanligga bakom lässvårigheter och bristfällig motivation kan vara orsaken. Läshunden har kommit in som ett komplement till skolverksamheten för att öka motivationen hos lässvaga elever. LÄS MER