Sökning: "lässvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade ordet lässvårigheter.

 1. 1. Fattar du frågan? : En analys av nationella provet i matematik ur ett andraspråksperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Lisa Mattola; [2024]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Läsbarhet; LIX; Nationella prov; Matematik;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärare har generellt sett lägre betyg i matematik än elever med svenska som modersmål. Syftet med studien är att undersöka vilka språkliga utmaningar som andraspråksinlärare och andra elever med lässvårigheter möter när de skriver nationella prov i matematik. LÄS MER

 2. 2. Skönlitteraturens roll i elevers läsning och självförtroende : En kvalitativ undersökning om lärares syn på skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Amanda Ichoaa; Hanna Andreasson; [2024]
  Nyckelord :Interaktiv högläsning; högläsning; dialogisk högläsning; förskoleklass; språkutveckling; undervisning.;

  Sammanfattning : I denna uppsats utforskar vi F–3–lärares uppfattningar om hur användningen av skönlitteratur i undervisningen kan påverka läsförmågan hos elever med lässvårigheter och hur detta samtidigt kan påverka elevernas självförtroende. Genom att använda en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som huvudsakligt datainsamlingsverktyg, har vi analyserat och tolkat resultaten med stöd av relevant teori och tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Värdet av att tillhöra en läsande gemenskap En kvalitativ intervjustudie om hur klasslärare och speciallärare beskriver att de utvecklar läsmotivation, läsintresse och tilltro till sin läsförmåga för elever i lässvårigheter i årskurs 1-3 och hur de samverkar i detta uppdrag.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Spindel; Ann-Christin Källman; [2023-10-23]
  Nyckelord :motivation; läsmotivation; läsintresse; tilltro; samverkan; lässvårigheter;

  Sammanfattning : Tidigare internationell forskning visar att elevers läsmotivation på lågstadiet är den viktigaste förutsägelsen för hur mycket eleven läser, samt att mängden av läsning är av stor vikt både för läsförmågan och för elevernas kunskapsinhämtning i olika ämnen. Tidigare studier visar att elever i lässvårigheter ofta undviker att läsa och får därmed för lite tid att läsa. LÄS MER

 4. 4. Lässvårigheters påverkan vid arbete med matematiska textuppgifter : En studie baserad på lärares samtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Ida Svanström Blomdahl; Emil Jendefors; [2023]
  Nyckelord :Matematik; textuppgifter; matematiska förmågor; lässvårigheter; diskurs; verktyg; språklig förändring.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa forskningsstudie grundas i tidigare systematiska litteraturstudie. Aktuell studie syftar till att undersöka lärares arbete med elever i svårigheter vid arbete med matematiska textuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter : En kvalitativ studie ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Nuldén Sofia; [2023]
  Nyckelord :förskola; grundskola; inlärningssvårigheter; lässvårigheter; screening; skrivsvårigheter; utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fem lärare arbetar för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter bland de yngsta eleverna; ser de några mönster som indikerar vem som senare kan få svårigheter med att läsa och skriva? Studien tittar också på vilka planer de tre olika skolorna har för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Respondenterna har tre olika utbildningar, förskollärare, speciallärare och grundskollärare. LÄS MER