Sökning: "läsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet läsundervisning.

 1. 1. Lärares uppfattning om en digital fonemiskt inriktad läsintervention för elever i särskolan som är i behov av AKK

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna-Charlotta Mark; Eva Inerot; [2021-08-10]
  Nyckelord :Fonemisk inlärning; särskola; intellektuell funktionsnedsättning; digital undervisning; tematisk analys; Phonemic learning; special needs education; intellectual disability; digital teaching; thematic analysis;

  Sammanfattning : The study’s aim was to investigate teachers’ perceptions of a digital phonemic intervention promoting reading development in special needs-students in need of Augmentative and Alternative and Communication (AAC). Four semi-structured dyad interviews with teachers were conducted. LÄS MER

 2. 2. Elevers läsmotivation : - Sambandet mellan läsmotivation och läsförmåga samt motivationshöjande undervisningspraktiker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Caroline Ekberg; Pernilla Hansson; [2021]
  Nyckelord :Läsförmåga; Läsmotivation; Läsning; Läsundervisning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt redogör för vad aktuell forskning säger om högstadieelevers läsmotivation i relation till läsförmåga samt motivationshöjande undervisningsmetoder i läsundervisningen.  Översikten utgår från frågeställningarna: Vad säger forskningen om elevers läsmotivation i relation till deras läsförmåga?​ ​Samt, vad säger forskningen om hur lärare kan engagera och motivera sina elever att läsa? Resultatet visar ett tydligt samband mellan högstadieelevers läsmotivation och deras läsförmågor, d. LÄS MER

 3. 3. Lärares bemötande avancerad läsares behov i årskurs 1 : En kvalitativ studie om identifiering, bemötande och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Emmah Nordström; [2021]
  Nyckelord :avancerade läsare; årskurs 1; särskilt begåvade elever; läsundervisning; motivation; identifiering; differentierad undervisning; Pedagogiskt ABC.;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från hermeneutiken samt det sociokulturella och undersöker hur verksamma lärare bemöter behoven hos de avancerade läsarna i årskurs 1 samt hur lärarna arbetar med identifiering och motivation med dessa elever. Avancerade läsare avser i denna studie tidiga läsare samt särskilt begåvade och talangfulla läsare. LÄS MER

 4. 4. Kan lärare påverka lärandemiljön så att elevers läsmotivation stärks? : En kunskapsöversikt med fokus på grundskolans tidiga år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; Emilia von Feilitzen; [2021]
  Nyckelord :grundskolans tidiga år; inre motivation; lärandemiljö; läsmotivation; läsundervisning;

  Sammanfattning : Läsning är en basfärdighet, avgörande för hur elever klarar sig både i skolan och i samhället. Tidigare forskning visar ett starkt samband mellan läsmotivation och läsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Att läsa digitalt : En kvalitativ studie om några lärares uppfattningar av digitala verktyg i svenskämnets läsundervisningi årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Love Jonsson; [2021]
  Nyckelord :reading; digital tools; digitalization; identity; sociocultural perspective; läsning; digitala verktyg; digitalisering; identitet; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : I ett samhälle där barn spenderar mer tid framför datorn än att läsa i böcker, kan enligt forskning en medvetenhet kring digitala verktyg gynna läsutvecklingen. Denna studie belyser uppfattningar om digitala verktyg i läsundervisningen hos fem verksamma lärare i grundskolans årskurs 4–6. LÄS MER