Sökning: "läsutveckling hos barn"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden läsutveckling hos barn.

 1. 1. Spela för att läsa! En studie om GraphoLearns effekter på avkodningsförmåga hos barn i åldrarna 6 till 7 år

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Louise Pettersson; Sara Roos; [2019]
  Nyckelord :avkodning; phonics; intervention; GraphoLearn; MR; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Huvudsyftet med studien var att undersöka den phonicsbaserade lärappen GraphoLearns effekter på avkodningsförmågan hos svensktalande barn i tidig läsutveckling. Sekundärt var syftet att undersöka huruvida träning med GraphoLearn kan påverka hjärnstruktur. LÄS MER

 2. 2. Hundar i utbildningssyfte för främjande av elevers läslust eller läsutveckling samt för att underlätta inlärning för barn med särskilda behov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Amanda Dahl; [2018]
  Nyckelord :students; children; reading disabilities; therapy dog; canine-assisted reading program; elever; barn; lässvårigheter; terapihund; läshund;

  Sammanfattning : Inledning: Föreliggande litteraturstudie kommer att studera hur läs- och/eller terapihundar kan främja barns läslust och läsutveckling. I flera länder, främst i USA och Kanada är hund baserad pedagogik ett accepterat verktyg för skolan i utbildningssyfte. LÄS MER

 3. 3. PAX - en serie i tiden : Hur skönlitteratur kan stödja, motivera och fängsla läsare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap; Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Johanna Pedersen; Nina Watson Trygg; [2017]
  Nyckelord :motivation; stödstrukturer i text; läsutveckling; läsförståelse; självständig läsning; skönlitteratur i undervisningspraktiken; PAX;

  Sammanfattning : PAX-serien har fått stort genomslag hos läsarna i mellanåldern 9–12 år. Romanerna tilltalar både vana och ovana läsare vilket fångade vårt intresse. Det är viktigt att barn läser. Samtidigt visar läsundersökningar på bristande läsförmåga och sjunkande intresse för läsning. LÄS MER

 4. 4. Läsförståelse + Medier = Läsutveckling? : Hur elevers läsförståelse kan utvecklas med hjälp av olika medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Erica Franzon - Isaksson; Erika Hellberg; [2017]
  Nyckelord :Experience; Reading comprehension; Reading comprehension strategy; Medium; Motivation; Erfarenhet; Läsförståelse; Läsförståelsestrategi; Medium; Motivation;

  Sammanfattning : Forskning visar att medier är en central del i samhället eftersom information och underhållning medieras. Barn möter ofta olika typer av texter genom olika medier på fritiden och i skolan. Om elever får koppla sina tidigare erfarenheter till ny information, befästs deras kunskaper på en djupare nivå. LÄS MER

 5. 5. Insatser som möjliggör - berättelser från specialskolan för elever med grav språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ulrika Ivarsson; [2015]
  Nyckelord :Kommunikation; delaktighet; lärande; scaffolding; utvecklingszon; grav språkstörning; tillgänglighet;

  Sammanfattning : ProblemområdeI läroplanerna beskrivs hur centralt språket är för kunskapsutveckling och identitetsskapande. Det är både ett mål för kunskapsutveckling och ett verktyg för lärande i skolan. Elever med grav språkstörning har en sårbarhet för språkburen undervisning och svårigheter med förståelse likväl som uttrycksförmåga. LÄS MER