Sökning: "läsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 626 uppsatser innehållade ordet läsutveckling.

 1. 1. Pojkars och flickors prestationer i klassrummet : En kvalitativ genusstudie om lärares arbete med läs- och skrivutveckling samt deras uppfattningar om skillnader och likheter mellan kön med fokus på läs- och skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Josefine Åslund; [2023]
  Nyckelord :Svenska; läsutveckling; skrivutveckling; pojkars och flickors prestationer; skillnader i kön;

  Sammanfattning : Denna studie tar avstamp i den tidigare litteraturstudien Utveckling i skriftspråk i svenskämnet, som undersökte om elevers attityder skilde sig beroende på deras kön, och om detta påverkade deras skrivutveckling och vidare deras resultat och betyg. För att fördjupa den tidigare skrivna litteraturstudien avser denna studie att finna svar på hur lärare upplever pojkars prestationer, hur de arbetar med att skapa ett lärande klimat och om lärare anser att de behandlar pojkar och flickor olika. LÄS MER

 2. 2. Tidig läsundervisning: Ljudning eller annat? : En kvantitativ studie av yrkesverksamma lärares didaktiska val

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Sigrid Wikström; [2023]
  Nyckelord :avkodning; bokstavskunskap; fonem-grafem-koppling; fonemisk medvetenhet; fonologisk läsning; fonologisk medvetenhet; läsning; läsundervisning;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker och sammanställer hur yrkesverksamma lärares tidiga läsundervisning ser ut i årskurs 1. Det är en kvantitativ studie med pragmatisk utgångspunkt och särskild tonvikt på didaktiska val rörande ljudning och fonologiska strategier. Inledningsvis introduceras och definieras de centrala begreppen. LÄS MER

 3. 3. Skönlitteratur – vägen till lärande? : En systematisk litteraturstudie gällande skönlitteraturens och läsförmågans inverkan på gymnasieelevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Lina Lundberg; Sofi Regnander; [2023]
  Nyckelord :svenskämnet; gymnasieelever; läsning; skönlitteratur; läsförmåga; läsmängd; lärande genom läsning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att med utgångspunkt i svenskdidaktisk forskning undersöka vilken betydelse skönlitterär läsning har för gymnasieelevers läsförmåga och i förlängningen deras lärande genom läsning. Mot bakgrund av larm om att unga läser allt mindre samtidigt som läs- och kunskapsresultat i svensk skola sjunker valdes litteratur för att nå syftet. LÄS MER

 4. 4. Högläsningens språkutvecklande möjligheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktoria Karlgren; [2023]
  Nyckelord :Högläsning; Tidig språk -och läsutveckling; Sociokulturell teori; Svenska;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra hur lärare arbetar med högläsning som ett pedagogiskt verktyg för språkutveckling samt om det finns en medveten progression i högläsningsarbetet mellan förskoleklass till årskurs 3. Studien bygger på fem lärares arbete och uppfattningar gällande högläsning som språkutvecklande arbetssätt. LÄS MER

 5. 5. Tyst läsning ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie om elevers uppfattning av tyst läsning och dess effekt på läsförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sandra Grujicic; Rejin Haji; Neda Akbarnejad; [2023]
  Nyckelord :tyst läsning; lågstadieelever; årskurs 3; läsförmåga; läsutveckling;

  Sammanfattning : This qualitative study was conducted to investigate pupils’ perceptions of silent reading in the classroom and how silent reading contributes to their reading comprehension. This has resulted in the following questions: “how do pupils perceive silent reading in the classroom?” and ”how do pupils believe that silent reading affects their reading comprehension?”. LÄS MER