Sökning: "läsutveckling"

Visar resultat 11 - 15 av 396 uppsatser innehållade ordet läsutveckling.

 1. 11. Läsinlärning för elever med svenska som andraspråk : En kvalitativ studie om hur fyra verksamma lärare arbetar för att utveckla och främja läsinlärning hos elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Taylor-Anne Conyer; [2019]
  Nyckelord :Läsinlärning; svenska som andraspråk; modersmål; undervisning för elever med svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine how four teachers in grades 1–3 describe how they organize teaching to develop reading development inbilingual students' reading acquisition. Based on the aim, two following research questions were concretized: How do four active teachers adapt teaching for students with Swedish as a second language to develop reading acquisition and reading development? What methods do the teachers suggest using in teaching to stimulate and advocate for students with another mother tongue than Swedish? The study is based on a qualitative method and the collection of material is made with semi structured interviews. LÄS MER

 2. 12. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Da Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 13. Läsläxans användning i skola och i hemmet : En kvalitativ studie om läsläxans betydelse för elevernas fortsatta läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Lena Lindström; Malin Jigehamn; [2019]
  Nyckelord :Anpassning av läsläxa; efterarbete av läsläxa; förarbete av läsläxa; läromedel; läsläxa; skönlitterära böcker; syfte med läsläxa; utformning av läsläxa; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en intervjumetod och en enkätundersökning. LÄS MER

 4. 14. Att mäta avkodning : En jämförande undersökning av olika testers användbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Adegren; Ingela Aidanpää; [2019]
  Nyckelord :Avkodning; läsutveckling; lässtrategier; språkets nivåer; bedömningsstöd; psykometri;

  Sammanfattning : Utifrån teorier om läsutveckling och språkets nivåer jämför vi olika avkodningstester som används i skolan. Syftet är att undersöka olika testers användbarhet gällande mätning av elevers avkodningsförmåga i årskurs 1. Fyrtioåtta elever delades upp i två grupper om 24 elever i varje grupp. LÄS MER

 5. 15. Skönlitteraturens funktion i skolans första årskurser : En studie om skönlitteraturens funktion enligt styrdokument, tidigare forskning och handböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Daniela Svebilius; Josephine Fellman; [2019]
  Nyckelord :skönlitteratur; läsförståelse; literacy; läsutveckling; läsundervisning; läsprocess; läsmotivation; läslust.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i detta examensarbete är att med hjälp av att samla material från läroplaner, tidigare forskning, handböcker och lärarintervjuer ta reda på vilken funktion skönlitteraturen kan ha i skolans första årskurser. De metoder som används för att nå fram till resultatet är i första hand litteraturundersökning och som en fördjupning av litteraturundersökningens resultat används semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i årskurs 3. LÄS MER