Sökning: "läsutveckling"

Visar resultat 11 - 15 av 462 uppsatser innehållade ordet läsutveckling.

 1. 11. Hinder och möjligheter med läsläxa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rebecca Sjöstrand Croon; Annelie Pettersson; [2020]
  Nyckelord :effektivitet; efficiency; homework; läsläxa; läxa; läsutveckling; motivation; parents; performance; påverkan; quality; reading; socioeconomic background; stress; åldersgrupp;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt har vi undersökt vilka möjligheter och hinder som finns med läsläxa. Läsläxor tycks vara ett självklart verktyg att använda sig av i undervisningen för att främja goda akademiska resultat samtidigt som effekten av dem och rättvisan med läxor diskuterats friskt i samhället och media under de senaste åren. LÄS MER

 2. 12. Jag pratar, jag rör på mig MEN jag lyssnar också : En jämförande kvalitativ studie om elevers lyssnande, förståelse och aktiviteter under högläsning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Högläsning; kroppslig aktivitet; litteratur; läsförståelse; literacy; språkutveckling; läsutveckling; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att söka kunskap för hur det påverkar elevers upplevelse och förståelse för den text de lyssnar på under högläsning i årskurs tre om de inte ritar under högläsning jämfört med om de ritar. Studien undersökte också lärares intentioner med att låta elever rita medan högläsning pågår. LÄS MER

 3. 13. Att motivera elever till en god läsförmåga : Lärares arbete för att tidigt förebygga avkodningssvårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/UtbildningsvetenskapLinköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Fridah Ljunggren; Lisa Klingberg; [2020]
  Nyckelord :Avkodning; avkodningssvårigheter; motivation; läsutveckling; fonologisk medvetenhet; förebygga; F-3;

  Sammanfattning : För att elever ska uppnå kunskapskraven i svenska innan de går ut årskurs tre behöver läraregöra tidiga insatser med att förebygga avkodningssvårigheter. Lärare behöver därför varamedvetna om elevers läsutveckling och använda sig av en varierad undervisning för att eleverska gynnas både på en individnivå samt gruppnivå. LÄS MER

 4. 14. Differentierad läsundervisning : Läsutveckling för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical differentiation; individualization; pedagogical inclusion; reading development.; Pedagogisk differentiering; individualisering; pedagogisk inkludering; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. LÄS MER

 5. 15. Läsning och läromedel : En innehållsanalys av fem läromedel för ämnet svenska riktade mot årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ida Karström; Marie-Louise Dahlin; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; lässtrategier; läsutveckling; svenskämnet; kursplan svenska;

  Sammanfattning : I denna studie har vi gjort en innehållsanalys av fem väletablerade förlagsproducerade läromedel inom ämnet svenska, riktade mot årskurs 6. Denna innehållsanalys gjordes utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I vår analys har vi undersökt vilka lässtrategier som tränas i dessa fem läromedel. LÄS MER