Sökning: "läsvana"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet läsvana.

 1. 1. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 2. 2. Elevers och lärares tal om läsförmåga i alla ämnen – En jämförande intervjustudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Gustavsson; [2021-07-08]
  Nyckelord :Läsförmåga; läsförståelse; läsutveckling; läsvana; läsmotivation;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om yngre elevers olika läsförmågor påverkar deras kunskapsinhämtning och prestationer i flera olika skolämnen. Studien utformades genom intervjuer med både elever och lärare för att belysa detta ur två olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. VISUELLA NOVELLER SOM TEXTSPEL : Vad finns det att få eller förlora i relation till engagemang och immersion om man konverterar en visuell novell till ett textspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Saga Sporrong; [2021]
  Nyckelord :visuella noveller; engagemang; spelnarrativ; textspel;

  Sammanfattning : Denna studie är menad att undersöka relationen mellan text och grafik i spel och visuella noveller, samt vilka fördelar och nackdelar som finns med att inkludera eller exkludera grafik från visuella noveller. För att undersöka detta skapades två artefakter i form av visuella noveller, en med enbart text och en med text och bild. LÄS MER

 4. 4. "I just go in and read in the phone sometimes" A survey of students' reading experiences and reading habits in year 8

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hawra Haidar Yousif; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractStudiens syfte är att undersöka läserfarenheter och läsvanor hos elever i årskurs åtta.Förutsättningarna skiljer sig åt för eleverna i vardera skolor på grund av området de bori. Studien är baserad på en kvantitativ undersökning med digitala enkät-frågor som skickatsut till ansvariga lärare i båda skolorna. LÄS MER

 5. 5. Det lutande resultatet i PISA : En litteraturstudie om svenska elevers läsresultat i PISA-testet från 2000 till 2012 och hur det kunde bli som det blev

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Jessica Hofstedt; Sara Berg; [2018]
  Nyckelord :PISA; Läsförståelse; Sverige; Könsskillnader; Migration; Socioekonomisk status; Läsvana; Självförtroende;

  Sammanfattning : I den här litteraturstudien presenteras svenska elevers läsförståelseresultat i PISA från 2000 till 2012 samt vad forskningen anger som anledningar till att resultaten sett ut som de gjort. Resultaten visas upp i text och diagram, inte bara de allmänna genomsnittsresultaten, utan även resultatspridning hos flickor och pojkar, olika migrationsgrupper samt annan statistik som på ett tydligt sätt definierar Sveriges resultat. LÄS MER