Sökning: "läsvanor"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet läsvanor.

 1. 1. Elevers motivation till läsning i den digitaliserade skolan : En kvalitativ och kvantitativ undersökning utifrån ett elevperspektiv och ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emelie Roslund; Malin Sandin; [2022]
  Nyckelord :Motivation; läsförståelse; gymnasieskolan; lärarperspektiv; elevperspektiv; styrdokument; digitala resurser; läsvanor; digital läsning och analog läsning;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt grundar sig mot bakgrunden till den svenska digitaliserade skolan och elevers motivation till läsning. Elevers läsförståelse är viktig inom alla skolämnen, men framför allt inom svenskämnet. Svensklärarens motivationsfrämjande undervisning kan ses som ett verktyg för att utveckla läsförståelsen. LÄS MER

 2. 2. "Inte en egen liten ö" : Ett arrangemangsteoretiskt perspektiv på skolbibliotekets roll för elevers läsvanor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :Valda Haglund; [2022]
  Nyckelord :school library; reading promotion; reading habits; Library as assemblage; civic bildung; skolbibliotek; läsfrämjande; läsvanor; biblioteket som ett arrangemang; medborgerlig bildning;

  Sammanfattning : Problemställning och syfte: Undersökningen rör vilken roll skolbiblioteket spelar för elevers läsvanor och vilka förutsättningar som krävs för att bidra till elevers medborgerliga bildning. Syftet är att skapa förståelse för skolbibliotekets verksamhet, som institution inom det svenska skolsystemet, och dess roll för bildning genom utveckling och etablering av gymnasieelevers läsvanor. LÄS MER

 3. 3. Polylino skola: En ersättning för högläsning eller ett välkommet komplement?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Adilah Binhayeemahamanaing; Tina Albertson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; högläsning; literacy; läsförståelse; lässtrategier; läsutveckling; Polylino;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen och den ökade förekomsten av e-böcker och digitala boktjänster, ser vi en förändring i samhällets läsvanor. Dessa förändrade läsvanor speglas även i elevernas läsvanor, där användningen av elevanpassade digitala boktjänster som Polylino skola blir mer vanligt i svenska klassrum. LÄS MER

 4. 4. Gymnasieelevers förändrade läsvanor : En fenomenografisk studie av lärares upplevelser av elevers förändrade läsvanor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Rickard Trombati; [2022]
  Nyckelord :skönlitteratur; GY11; svenskämnet; läsning; läsvanor; litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare i svenska upplever gymnasieeleversförändrade läsvanor gällande läsning av skönlitteratur i skolan och på fritiden. Studien utgårpåverkansfaktorerna den tekniska utvecklingen, läroplan- och betygsreform samt lärarenslärarutbildning. LÄS MER

 5. 5. ”Jag brukar läsa undertexter om jag inte hör vad de säger” : En studie om barns läsvanor på fritiden i det digitaliserade samhället

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och ämnesdidaktik

  Författare :Therese Kreku; [2022]
  Nyckelord :Reading habits; reading comprehension; language development; digitalisation; social media; video games; young learners; Läsvanor; läsutveckling; språkutveckling; digitalisering; sociala medier; dataspel; yngre elever;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att undersöka yngre barns fritidsläsning med målet att generera kunskap kring vilken kontakt yngre generationer har med skriftspråket idag. Tesen som denna studie utgår ifrån är att skolan behöver ökade insikter i elevers läsvanor eftersom det finns oroväckande trender som visar på att barn generellt läser allt mindre på grund av digitaliseringen. LÄS MER