Sökning: "lätt sederade patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden lätt sederade patienter.

 1. 1. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER

 2. 2. Lätt sederade patienter under invasiv ventilation : En strukturerad litteraturstudie om patientupplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennifer Liljeroth; Lisa Tannerfalk; [2019]
  Nyckelord :Health; intensive care; invasive ventilation; lightly sedated patients; patients experiences; structured literature study; suffering from care.; Hälsa; intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederade patienter; patientupplevelser; strukturerad litteraturstudie; vårdlidande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att invasiv ventilation varit obehagligt för patienterna, därav har de varit djupt sederade. Rutinerna har ändrats och numera är patienterna ofta lätt sederade under invasiv ventilation på IVA. Lätt sedering har visats ge positiva fysiologiska effekter. LÄS MER

 3. 3. Att vårda lätt sederade patienter på en intensivvårdsavdelning : En intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Esther Evaldsson; [2018]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; lätt sedering; omvårdnad; kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag strävar sjukvården efter att ha så lätt sederade patienter som möjligt på en intensivvårdsavdelning. Detta efter att forskning visat på att djup sedering av patienter ofta leder till långa vårdtider och komplikationer samt påverkar patienters psykiska hälsa på ett negativt sätt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdande relation med en vaken eller lätt sederad patient i respirator : en fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Selina Labba; Sanna Liljegren; [2017]
  Nyckelord :caring relationship; lightly sedated; awake; mechanical ventilation; experiences; focus group; qualitative; vårdande relation; lättsederad; vaken; respirator; intensivvård; erfarenheter; fokusgrupp; kvalitativ;

  Sammanfattning : Introduktion: I dagens intensivvård hålls patienter som vårdas i respirator mer ytligt sederade. Patienterna blir berövade sitt verbala tal och behandlas i en miljö som kan upplevas som skrämmande. Detta ställer högre krav på sjuksköterskan, att bemöta patientens psykosociala behov på ett bra sätt och etablera en vårdande relation. LÄS MER

 5. 5. Hur intensivvårdssjuksköterskor skapar trygghet för lätt sederade patienter vårdade i respirator

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Veronica Bernsand; Hanna Strömberg; [2016]
  Nyckelord :ICU; Light sedation; Mechanical ventilation; Patients; Security; Intensivvård; Lätt sederad; Patient; Respirator; Trygghet;

  Sammanfattning : Introduktion: I dag ska patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning vara så lätt sederade som möjligt. Detta kan vid samtidig respiratorvård inge känslor av panik, rädsla och otrygghet. LÄS MER