Sökning: "lätt språk"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden lätt språk.

 1. 1. Relationellt resonerande på ett L2 : Visuella representationers roll i en andraspråkseffekt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Centrum för tvåspråkighetsforskning

  Författare :Petrus Isaksson; [2019]
  Nyckelord :foreign language effect; främmande språk; visuella representationer; transitiva slutledningar; logiskt resonerande; främmandespråkseffekt;

  Sammanfattning : På senare tid har andraspråksforskning visat att användningen av ett främmande språk reducerar tendenser till intuitivt resonerande och beslutsfattande. En sådan främmandespråkseffekt – en s.k. LÄS MER

 2. 2. Unboxing cultural planning - A qualitative study of finding the language of the concept cultural planning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Josefina Kydönholma; Eira Bonell; [2018]
  Nyckelord :cultural planning; city planning; sustainability; social; urban sustainability; culture; human dimension; social sustainability; human;

  Sammanfattning : Som invånare i en alltmer global värld, är det kanske inte konstigt att man ibland känner sig liten. Städer växer och därmed kan känslan av att tillhöra ett grannskap lätt försvinna. En känsla av rastlöshet kan göra att det är svårt att hitta något att knyta an till. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares upplevelser kring hinder och möjligheter i sitt arbete med att stötta elever som hamnat i en läs- och skrivproblematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Eva Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Fenomenologi; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivutveckling; speciallärare;

  Sammanfattning : I dagens svenska skola är det viktigt att eleverna lär sig att läsa och förstå olika texter för att lyckas med sin skolgång. Att lära sig läsa är lätt för en del elever medan andra elever hamnar i svårigheter av något slag. LÄS MER

 4. 4. Att tala med dem som inte hör : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabella Lanzén; Andrea Heiwe; [2018]
  Nyckelord :Döva; erfarenheter; hörselnedsättning; kommunikation och vårdpersonal.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döva och hörselnedsatta personer möter hinder i möten med vården på grund av bristande hörsel. Tidigare forskning beskriver att döva och hörselnedsatta personer lätt accepterar det som vårdpersonal säger utan att ifrågasätta, eftersom de inte vill vara till besvär. LÄS MER

 5. 5. Undersökning om inlärningsstrategi av kinesiska tecken - med fokus på högstadieelever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hong Wu; [2018]
  Nyckelord :högstadieelev; inlärning av kinesiska; inlärningsstrategi; kinesiska; kinesiska tecken; moderna språk; svenska skola;

  Sammanfattning : Kinesiska är ett nytt språk i svensk grundskolan. Det är ett språk som ligger långt ifrån svenska. Tecknen i kinesiska är mycket okända för svenska elever. Hur undervisas kinesiska så att eleverna känner att det blir enkelt och lätt att behärska språket är en fråga som behöver förstås och forskas om. LÄS MER